Skip to content
Permalink
Browse files

#23 mindre forbedringer for lesbarhet og design.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 7, 2014
1 parent 2c44764 commit 931736da66ef4e6dd02ae9160145cf42a1c8b616
@@ -23,7 +23,7 @@ h3. Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

"!{width:80%}uml_diagram.jpg!":uml_diagram.jpg
"!{width:80%}../uml_diagram.jpg!":../uml_diagram.jpg

h3. Meldingstypene

Binary file not shown.
@@ -15,7 +15,7 @@ h3. Attributter
| HeaderVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen |
| Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen |
{background:#ddd}.| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for forsendelsen av Digital Post i Databehandler sitt scope, generert av Avsender |
{background:#ddd}.| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for konversasjonen rundt Digital Post i Databehandler sitt scope, generert av Avsender |

h3. Kommentar

Binary file not shown.
@@ -14,9 +14,9 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Timestamp | 1..1 | "wsu:Timestamp":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717167 |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148 |
{background:#ddd}.| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148 |


For Soap signering skal:
@@ -32,27 +32,29 @@ h2. Meldingsutveksling

h2. Meldingsspesifikasjoner

"Digital postforsendelse":meldingsstruktur består av følgende meldingselementer:
En Digital postforsendelse har følgende "meldingsstruktur":meldingsstruktur som består av følgende meldingselementer:

|_. Identifikator |_. Beskrivelse |_. scope |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Beskrivelse |_. scope |
| "Webservice Security Header":WebserviceSecurity | Sikring av integritet i meldingen | punkt til punkt |
| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
{background:#ddd}.| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til "Postkasseleverandør":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |
{background:#ddd}.| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |


Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/
"Eksempel XML meldinger":eksempler/

h2. Sikkerhet

Overordnet kan sikker

** "Bruk av sertifikater":Sertifikatbruk
** "Sikring av Dokumentpakken":Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":Meldingsidentifikatorer

h2. Teknisk miljø

** (Dokumentasjon leveres innen 01.05.2014)
* Detaljer om teknisk miljø for tjenesten mottas ved å kontakte "idporten@difi.no":mailto:idporten@difi.no

h2. Annet

0 comments on commit 931736d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.