Skip to content
Permalink
Browse files

#94

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 6c5e0c2 commit 950efe7f87dae1f8d827288e0e9ab619e4b52186
Showing with 1 addition and 3 deletions.
  1. +1 −3 feilhandtering/Forretningsfeil.textile
@@ -37,7 +37,7 @@ Meldingsformidler returnerer ingen forretningskvitteringer, men operer nærmere

h3. Manglende Leveringskvittering

Postkasseleverandør skal returnere en "Leveringskvittering":../LeveringsKvittering til Avsender.
Postkasseleverandør skal returnere en "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering til Avsender.
Dersom denne uteblir lengre enn forventet bør Avsender håndtere dette igjennom feilhåndteringsprosedyrer etablert med sentralforvalter.
(Feilhåndteringsprosedyrene etableres som del av bruksvilkår og er ikke ferdigstilt pt.)

@@ -54,5 +54,3 @@ Les mer om hvordan Avsender bør håndtere en "Feilmelding":../meldinger/FeilMel
h3. Mottak av Varslingfeiletkvittering

Les mer om hvordan Avsender bør håndtere en "Varslingfeiletkvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering.


0 comments on commit 950efe7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.