Skip to content
Permalink
Browse files

#21 oppdatert navnene på meldingene.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
1 parent 1f34efa commit 957eaee29b1c131922a1db9a3cbe3ad073d78701
@@ -32,12 +32,12 @@ Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../DocumentIdentification o
{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "Digitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "LeveringsKvittering":LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "ÅpningsKvittering":AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletMelding | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
{background:#ddd}.| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "Karantene":KaranteneMelding | Melding for å tilbakekalle en forsendelsen av en digital post melding. |
{background:#ddd}.| "KaranteneKvittering":KaranteneKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |
| "Tilbaketrekking":TilbaketrekkingsMelding | Melding for å tilbakekalle en forsendelsen av en digital post melding. |
{background:#ddd}.| "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering | Kvittering at digital post er tilgjengeliggjort |
| "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
{background:#ddd}.| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
{background:#ddd}.| "TilbaketrekkingsKvittering":TilbaketrekkingsKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |

h3. Signature

Binary file not shown.

0 comments on commit 957eaee

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.