Skip to content
Permalink
Browse files

Feilhåndtering

  • Loading branch information...
eoftedal committed Jun 10, 2014
1 parent bd190b7 commit 9584dbd48911ef0f6823216589914a987b99d9c1
Showing with 36 additions and 7 deletions.
  1. +36 −7 feilhandtering/teknisk.textile
@@ -12,12 +12,41 @@ next: Feilhåndtering/Transportfeil

h2. {{page.title}}

Det overordnede prinsippet for sending av en melding, er failfast - det vil si at feil skal detekteres så tidlig som mulig - da dette gir bedre og raskere feedback til avsender. Dette innebærer at Meldingsformidler kan avvise meldinger som ikke overholder XSD skjema, eller har ugyldige verdier for felter den trenger for videreformidling (eksempelvis Receiver/Sender i StandardBusinessDocumentHeader). Alle aktører skal der det er mulig benytte EBMS signalling for å indikere feilen.

Postkassene bør gi en EBMS-feil og/eller SOAP Fault dersom det er transport (SOAP/EBMS) eller routing problematikk (SBDH). Ellers bør "Feil":../meldinger/FeilMelding. Dette sikrer at feilene i flyter tilbake til avsender i de tilfeller avsender har gjort feil.

table(table table-striped).
|_. Feiltype? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler(MF)? |_. Hva gjør Postkasseleverandør(PK? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
| Ugyldig XML | Manuell håndtering | HTTP 400 | HTTP 400 | Manuell håndtering |
| WS-security | Manuell håndtering | SOAP-fault (EBMS-signal) | SOAP-fault (EBMS-signal) | Manuell håndtering |
| EBMS-feil | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
| Skjemavalidering | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
| Feil i SBD-signatur | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
| Feil i SBDH | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
| Feil i SBD | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | "Feil":../meldinger/FeilMelding | Manuell håndtering |
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | Manuell håndtering | N/A | "Feil":../meldinger/FeilMelding | Manuell håndtering |
| Intern feil i system | Prøver på ny senere | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | Prøver på ny senere |

Responser:
table(table table-striped).
|_. Hvor skjer feilen? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler? |_. Hva gjør Postkasseleverandør? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
| WS-security | N/A | Reject med soap fault | Reject med soap fault | MF eller PK har gjort noe feil (rette og forsøke på ny) |
| EBMS-feil | Rejecte med soap fault | Rejecte med soap fault | Reject med soap fault | MF eller PK har gjort noe feil (rette og forsøke på ny) |
| Skjemavalidering | Rejected med soap fault | Rejected med soap fault | Skal ikke skje - samme skjema | ? |
| Feil i SBD-signatur | Rejected med soap fault | Rejected med soap fault | Skal ikke skje | ? |
| Feil i SBD | Rejecte med soap fault | Rejecte med soap fault | Svar med SDP-feilkvittering | Skal ikke skje |
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | N/A | N/A | Svare med SDP-feilkvittering | Skal ikke skje |
|_. Feiltype? |_. Respons |
| Kan ikke validere signaturene (manglende eller feil i signatur) | EBMS error: SignatureValidation |
| Bruk av sertifikat fra uventet utsteder | EBMS error: SignatureValidation |
| Feil signeringsalgoritmer | EBMS error: PolicyNonCompliance |
| Ukjent organisasjonsnummer | EMBS error: FailedAuthentication |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter i EBMS | EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter i SBDH | EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized |
| Feil eller manglende signatur på SBD | EBMS error: SignatureValidation |
| Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Kan ikke dekryptere" |
| Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil signatur" |
| Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil i manifest" |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi ... " |
| Sending av ukjente payloads som SOAP body | EBMS error: FeatureNotSupported |
| Intern feil | EBMS error: Other |


0 comments on commit 9584dbd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.