Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 3, 2014
2 parents b38ce2d + e5ebc13 commit 96befdbb98ae12c73582b9fa643d634868886ed1
@@ -1,40 +1,10 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
title: Aktøridentifikatorer
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---

h2. Aktører

Aktørene kan visualiseres slik:

"!{width:90%}aktorer.jpg!":aktorer.jpg

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.

- *Teknisk Avsender* brukes i de tilfeller der *Databehandler* har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH - meldingshåndterer) leverandør.h2. Aktøridentifikatorer

Aktørene identifiseres både i forskjellige deler av postforsendelsen og med forskjellige identifikatorer.
Her er en oversikt over identifikatorene som er bruk i Digital Postforsendelse og hvilken aktør de peker på i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger.
@@ -0,0 +1,32 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---

h2. Aktører og roller


"!{width:90%}aktorer.jpg!":aktorer.jpg

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.

- *Teknisk Avsender* brukes i de tilfeller der *Databehandler* har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH - meldingshåndterer) leverandør.
@@ -23,16 +23,8 @@ h3. Attributer

h3. Kodeverk: Type

Følgende Forretningsmeldinger er definert:

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| DigitalPost | "DigitalPost":DigitalPostMelding |
{background:#ddd}.| PrioritertDigitalPost | "PrioritertDigitalPost":DigitalPostMelding |
| Åpning | "Åpning":AapningMelding |
{background:#ddd}.| Varsling | "Varsling":VarslingMelding |
| Feil | "Feil":FeilMelding |

Type styrer hvilken Melding som ligger i "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og hvilke forretningskvitteringer som eventuelt vil returneres.
Type spesifiserer "Melding":Melding som ligger i "Standard Business Document":StandardBusinessDocument
Type = "Melding":Meldingstypen.

h4. xml eksempel

@@ -42,7 +34,7 @@ h4. xml eksempel
<Standard>urn:no:difi.sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDB -->
<Type>Sikkerpost</Type>
<Type>DigitalPost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>

@@ -0,0 +1,31 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling - Feilhåndtering
headtitle: Sikker digital post
---

h3. Feiltyper

Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og er ikke forretningsfeil.
Forretningsfeil sendes som egne "forretningsmeldinger":Melding

h3. Feil ved meldingsutveksling

Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault med feilkode enten Client eller Server.
Client vil typisk være en request som ikke validerer.
Server vil være en systemfeil, som vil ha en Leverandørspesifikk-generert feilkode og en feilmelding i faultString-elementet, ref. eksempelet under:


<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
<faultstring xml:lang="en">[U-1000] Some error message</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

</pre>
@@ -7,25 +7,34 @@ group: SikkerDigitalPost

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Standard Forretningsmelding brukt i forsendelsen av digital post. En inpakning for de forskjellige forretningsmeldingen.
- Definisjon := Standard Forretningsmelding brukt i forsendelsen av digital post. En innpakning for de forskjellige forretningsmeldingen.
- Kilde := DIFI

h3. Attributer

Meldingen består av et attributt som er felles for alle meldingstyper.
Resten av attributtene er definert i de enkelte meldingstypene.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Forretningsmelding | 1..1 | Melding definert i "StandardBusinessDocumentHeader":StandardBusinessDocumentHeader |
{background:#ddd}.| Signatur | 1..1 | ds:Signature |
| Signatur | 1..1 | ds:Signature, Enveloped XML signatur |

h3. Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

"!{width:80%}Meldingstyper/meldingstyper.jpg!":Meldingstyper/meldingstyper.jpg

h3. Forretningsmeldingen
h4. Meldingstypene

Forretningsmeldingen er definert i "DocumentIdentification":DocumentIdentification og er en av følgende:
Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":DocumentIdentification og er en av følgende:

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| DigitalPost | "DigitalPost":DigitalPostMelding |
{background:#ddd}.| PrioritertDigitalPost | "PrioritertDigitalPost":DigitalPostMelding |
| Åpning | "Åpning":AapningMelding |
{background:#ddd}.| Varsling | "Varsling":VarslingMelding |
| Feil | "Feil":FeilMelding |
| "DigitalPost":Meldingstyper/DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalPost":Meldingstyper/DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "Levering":Meldingstyper/LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "Åpning":Meldingstyper/AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varsling":Meldingstyper/VarslingskvitteringsMelding | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
{background:#ddd}.| "Feil":Meldingstyper/FeilMelding | Generel feilkvittering |

h3. Signatur

@@ -0,0 +1,16 @@
---
layout: default
title: ÅpningsMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI


h3. Attributer

se "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding
@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: DigitalPostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI

h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "Mottaker":Mottaker |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke | 1..1 | "sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke |
| "FysiskPostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "FysiskPostInfo":FysiskPostInfo |
| "DigitalPostInfo":DigitalPostInfo | 0..1 | "DigitalPostInfo":DigitalPostInfo |
@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: Feilmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker ikke har blitt gjort i henhold til avtale.
- Kilde := DIFI


h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| tidspunkt | 1..1 | xsd:dateTime |
| feiltype | 1..1 | xsd:string |
| detaljer | 0..1 | xsd:string |

@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: Kvitteringsmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En Kvitteringsmelding til Avsender.
- Kilde := DIFI

h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | xsd:dateTime |


@@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: default
title: LeveringsMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI

h3. Attributer

se "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding
@@ -0,0 +1,22 @@
---
layout: default
title: Varslingsmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker ikke har blitt gjort i henhold til avtale.
- Kilde := DIFI


h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | xsd:dateTime |
| "varslingskanal":/Felles/varslingskanal | 1..1 | "varslingskanal":/Felles/varslingskanal |

Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -8,6 +8,7 @@ headtitle: Sikker digital post
Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
MSH'en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport.
Avsender sin MSH skal støtte "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835

Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger.
Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard "hyllevare" løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

BIN -16.1 KB (59%) aktorer.jpg
Binary file not shown.
BIN -2 KB (99%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
@@ -6,13 +6,15 @@ headtitle: Sikker digital post

h2. Innledning

På denne delen av begrep.difi.no publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste.
På denne delen av "begrep.difi.no":/ publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste.
Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasselverandører.

h2. Omfang

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.

Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

I tillegg skal det gis ett overblikk over aktører, roller og meldingsflyt mellom aktørene.


@@ -21,13 +23,12 @@ h2. Innholdsfortegnelse
* "Innledning":index#Innledning
* "Omfang":index#Omfang
* "Meldingsutveksling":Meldingsutveksling
** "Aktører":AktorIdentifikatorer
** Roller
** "Aktører og Roller":Aktorer
*** "Aktør identifikatorer":Aktoridentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":Melding
*** Kvitteringer
** "Meldingsflyt":Meldingsutveksling
** Feilhåndtering
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering
** PModes
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
@@ -42,9 +43,10 @@ h2. Innholdsfortegnelse
** "Sikring av Dokumentpakken":ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":Meldingsidentifikatorer
* Teknisk miljø
** Miljøer
** Web-servicer
** (Dokumentasjon leveres innen 01.05.2014)
* "Referanser":referanser
* "Endringslogg":/changelog
* "Hvordan bidra til grensesnittspesifikasjonen?":/README@@ -6,7 +6,7 @@ headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret

Illustrert på følgende måte:

!{width:80%}meldingsstruktur.jpg!
!{width:80%}meldingsstruktur_diagram.jpg!

h3. Eksempel

File renamed without changes.
@@ -8,12 +8,13 @@ headtitle: Sikker digital post

h3. Referanseliste

[1] ETSI, «ETSI TS 102 918: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf ,» ETSI, 2013-06.
[2] ETSI, «ETSI TS 103 174: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASiC Baseline Profile":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf ,» ETSI, 2013-06.
[3] ETSI, «ETSI TS 101 903: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf ,» ETSI, 2010-12.
[4] ETSI, «ETSI TS 103 171: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES Baseline Profile":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf ,» ETSI, 2012-03.
[5] "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf3
[6] "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
[7] "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
[8] "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
[9] "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835
[1] ETSI, "ETSI TS 102 918: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf ,» ETSI, 2013-06.
[2] ETSI, "ETSI TS 103 174: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASiC Baseline Profile":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf ,» ETSI, 2013-06.
[3] ETSI, "ETSI TS 101 903: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf ,» ETSI, 2010-12.
[4] ETSI, "ETSI TS 103 171: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES Baseline Profile":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf ,» ETSI, 2012-03.
[5] ETSI, "ETSI TS 102 918: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf
[6] ETSI, "ETSI TS 101 903: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures(XAdES)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
[7] OASIS, "OASIS ebXML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
[8] OASIS, "AS4 Profil of ebMS 3.0 Version 1.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
[9] OASIS, "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835
[10] DIFI, "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Posttjeneste v 1.0":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf datert 16.08.2013

0 comments on commit 96befdb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.