Skip to content
Permalink
Browse files

Update Aktorer.textile

Issue #95 språkvask
  • Loading branch information...
henrikpaus committed Jun 12, 2014
1 parent a99a5ec commit 96bfd2a8e9e3627b95e61c3ea7690e45bf1f0dff
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +9 −9 forretningslag/Aktorer.textile
@@ -16,7 +16,7 @@ Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene i prosessen med å utv

table(table table-striped table-condensed).
|_. Aktør |_. URN |_. Identifikator |_. Beskrivelse |
| Offentlig virksomhet | urn:sdp:offentligvirksomhet | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet |
| Offentlig virksomhet | urn:sdp:offentligvirksomhet | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som utfører en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet |
| Tilbyder av meldingsformidler | urn:sdp:forvalter-meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr en meldingsformidlingstjeneste, enten direkte eller via underleverandør |
| Tilbyder av postkassetjeneste | urn:sdp:forvalter-postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr postkassetjenester, enten direkte eller via underleverandører |
| Sentralforvalter | urn:sdp:sentralforvalter | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomheter, mottaker og tilbydere av meldingsformidler/postkassetjeneste |
@@ -25,24 +25,24 @@ table(table table-striped table-condensed).
Begrepene *Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* har også blitt brukt:

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten, i de tilfeller der det ikke er mulig eller lite hensiktsmessig at interne enheten selv er identifisert som behandlingsansvarlig (ved å ha et eget sertifikat).
*Ansvarlig enhet* blir satt av *Behandlingsansvarlig* som en del av klargjøring av en post med en identifikator
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.
*Ansvarlig enhet* blir satt av *Behandlingsansvarlig* ved bruk av en identifikator. Dette gjøres som en del av klargjøring av en postmelding.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er NAV og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

- *Teknisk Avsender* er blitt brukt som et begrep for en databehandler som leverer ebMS 3.0/MSH tjenester som en underleverandør til en databehandler. Dette begrepet er nå erstattet med mulighet for flere databehandlere.

h2. Roller

table(table table-striped table-condensed).
|_. Rolle |_. URN |_. Beskrivelse |
| Avsender[1] | urn:sdp:avsender | Offentlig virksomhet som skal sende en DigitalPostMelding til en mottaker |
| Avsender[1] | urn:sdp:avsender | Offentlig virksomhet som skal sende en digital postmelding til en mottaker |
| Behandlingsansvarlig[1] | urn:sdp:behandlingsansvarlig | Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles. Vil i de aller fleste tilfeller være synonymt med Avsender |
| Databehandler[1] | urn:sdp:databehandler | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en Sikker Digital Post fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en Sikker Digital Post |
| Databehandler[1] | urn:sdp:databehandler | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding. |
| Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
| Postkasse[2] | urn:sdp:postkasse | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post. |
| Mottaker | urn:sdp:mottaker | Innbyggeren som er mottaker av en digital post melding |
| Mottaker | urn:sdp:mottaker | Innbyggeren som er mottaker av en digital postmelding |

fn1. Avsender-rollen kan være en sammensatt rolle bestående av Avsender, Behandlingsansvarlig og/eller en eller flere databehandlere. For å forenkle dokumentasjonen er denne kompleksiteten skjult bak rollen Avsender, med egne kommentarer i de tilfeller der flere aktører i rollen Avsender medfører utfordringer.
fn1. Avsenderrollen kan være en sammensatt rolle bestående av Avsender, Behandlingsansvarlig og/eller en eller flere databehandlere. For å forenkle dokumentasjonen er denne kompleksiteten skjult bak rollen Avsender, med egne kommentarer i de tilfeller der flere aktører i rollen Avsender medfører utfordringer.

fn2. Printleverandør for utskrift og fysisk forsendelse av post blir i dokumentasjonen håndtert som en postboks, med egne kommentarar der dette medfører utfordringer.
fn2. Printleverandør for utskrift og fysisk forsendelse av post blir i dokumentasjonen håndtert som en postkasse, med egne kommentarar der dette medfører utfordringer.

<!-- TODO: Bør inn med figur som viser samanhengen -->
<!-- TODO: Bør inn med figur som viser samanhengen -->

0 comments on commit 96bfd2a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.