Skip to content
Permalink
Browse files

Dokumentasjon om utsending av varsler

Lagt til info om hvordan digipost sender varsler
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 8, 2015
1 parent 8f12e8a commit 993b1405cb25836710d460a744440d68d1d83467
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 begrep/Varsler.textile
@@ -19,6 +19,8 @@ Avsender kan med instillingene her styre både "EpostVarsel":EpostVarsel og "Sms
Avsender kan velge selv hvilken kanal som velges, dette kan de gjøre med bakgrunn i sin egen kanalstrategi, erfaringer i forhold til åpningsgrad og kostnader.
Bruk av "SmsVarsel":SmsVarsel vil medføre egne kostnader for Avsender.

Alle varslinger som bestilles vil bli generert av postkasseleverandørene og kommer fra postkasseleverandørene som avsender.

h3. Anbefalt bruk av varsling

Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Mottaker selv.
@@ -39,6 +41,24 @@ For eksempel:
*** Merk at det er kun dag 0 som blir forskjøvet.
*** Eventuelt Avsender mottar en VarslingFeiletKvittering seinest enten 26.06.2014 og/eller 02.07.2015

h3. Postkasseleverandøres utsending av varseler

E-boks og digipost har forskjellig realisering av utsending av varslingsmeldingene.
Varslene sendes ikke på samme tidspunkt eller med samme intervaller hos de to leverandørene.
Under er en beskrivelse av hvordan utsending er realisert hos de to leverandørene.

h4. Digipost

Det sendes ut 4 "ulike" typer varsel:
# Digipost "bestilt" e-post-varsel om ny post. E-post går ut til den e-postadressen som er registrert på Digipostkassen. E-post er klar til å gå ut med en gang. I prod kjøres e-post jobber hver fjerde time (merk i test så kjører denne jobben hvert minutt).
# Avsender "bestilt" e-post-varsel til KRR-registrert e-postadresse, med egendefinert innhold. E-post er klar til å gå 60 min. etter at Digipostkassen har mottatt posten. Igjen, i prod kjøres e-post jobber hver fjerde time.
# SMS-varsel til KRR-registrert mobilnr, med egendefinert innhold. Klar til å gå ut 60 min. etter at Digipostkassen har mottatt posten. SMS sendes umiddelbart etter den er klar til å bli sendt ut.
# Digipost generert e-post-varsel etter 7 dager om ny post. E-post går ut til den e-postadressen som er registrert på Digipostkassen. Merk at denne kan også inkludere annen post som er ikke lest og som ble mottat mindre enn 7 dager siden (maks. 2 dager). Denne referer vi til som en "påminnelse". Denne er ikke relatert til en eventuell e-post som avsender bestiller til å gå ut 7 dager etter brev er mottatt av Digipost.

h5. e-boks

<informasjon kommer>


h4. Eigenskapar

0 comments on commit 993b140

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.