Skip to content
Permalink
Browse files

forbedring av beskrivelsen knyttet til Meldingsspesifikasjoner

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 29, 2014
1 parent 81b4308 commit 9a0d46194b6ebc3588d0fbc5a938cb629abfd3e0
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 index.textile
@@ -34,11 +34,11 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner

"Digital postforsendelse":meldingsstruktur består av følgende meldingselementer:

# "Webservice Security Header":WebserviceSecurity
# "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging
# "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/
# og eventuelt en "Dokumentpakke":Dokumentpakke/
# med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ )
|_. Identifikator |_. Beskrivelse |_. scope |
| "Webservice Security Header":WebserviceSecurity | Sikring av integritet i meldingen | punkt til punkt |
| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til "Postkasseleverandør":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |


Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/

1 comment on commit 9a0d461

@aberner

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented on 9a0d461 Apr 30, 2014

Knyttet til #23

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.