Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #65 from digipost/mpc_oppdatering
Oppdatering av MPC dokumentasjon
  • Loading branch information
kjorlaug committed May 23, 2014
2 parents 3b88ee9 + 5d9c66e commit 9a58dca676fd8c2cbcbaee3f1763a9f2b8514d57
Showing with 11 additions and 9 deletions.
  1. +11 −9 UserMessage/mpc.textile
@@ -15,26 +15,28 @@ h2. {{page.title}}

h3. Oppbygging av mpc-konstanten

mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:
mpc-konstanten i sikker digital post er en streng som skal bygges opp slik:

{ "aktør-urn":../Aktorer }:{ "virksomhetsidentifikator for aktøren":/Felles/virksomhetsidentifikator }[1..2]:{normal|prioritert}
{standard|prioritert}[:køidentifikator hos "databehandler":../Aktorer ]

Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man repetere leddet med aktør/identifikator med informasjon om dataansvarlig.
Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man legg til en køidentifikator. En virksomhet kan maksimalt bruke en køidentifikator per virksomhet den er databehandler for.

Bruk av MPC er ikkje obligatorisk i AS4. Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:

- aktør-urn := urn:sdp:behandlingsansvarlig
- virksomhetsidentifikator for aktøren := hentes fra virksomhetssertifikatet som har signert meldingen.
- meldingstype := normal
- meldingstype := standard

h3. {normal|prioritet}
h3. {standard|prioritet}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

h3. Eksempel

<pre>
urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:normal
standard

urn:sdp:databehandler:9908:934382404:urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:prioritert
standard:123456789

prioritert

prioritert:123456789
</pre>

0 comments on commit 9a58dca

Please sign in to comment.