Skip to content
Permalink
Browse files

#155 en første versjon av forretningskravene knyttet til utskrift og …

…forsendelsestjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 24, 2014
1 parent 96491b1 commit 9be7f6402dbd2c1cead519de6c8520fa210c4130
@@ -19,6 +19,7 @@ table(table table-striped table-condensed).
| Offentlig virksomhet | urn:sdp:offentligvirksomhet | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som utfører en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet |
| Tilbyder av meldingsformidler | urn:sdp:forvalter-meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr en meldingsformidlingstjeneste, enten direkte eller via underleverandør |
| Tilbyder av postkassetjeneste | urn:sdp:forvalter-postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr postkassetjenester, enten direkte eller via underleverandører |
| Tilbyder av utskriftstjeneste | urn:sdp:forvalter-utskrift | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr utskriftstjeneste, enten direkte eller via underleverandører |
| Sentralforvalter | urn:sdp:sentralforvalter | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomheter, mottaker og tilbydere av meldingsformidler/postkassetjeneste |
| Innbygger | urn:sdp:innbygger | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Mottaker av postforsendelsen |

@@ -38,7 +39,7 @@ table(table table-striped table-condensed).
| Behandlingsansvarlig[1] | urn:sdp:behandlingsansvarlig | Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles. Vil i de aller fleste tilfeller være synonymt med Avsender |
| Databehandler[1] | urn:sdp:databehandler | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være flere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding. |
| Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
| Postkasse[2] | urn:sdp:postkasse | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post. |
| Postkasse[2] | urn:sdp:postkasse | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post., eventuelt: Ansvarlig for print og forsendelse av papir post til mottaker. |
| Mottaker | urn:sdp:mottaker | Innbyggeren som er mottaker av en digital postmelding |

fn1. Avsenderrollen kan være en sammensatt rolle bestående av Avsender, Behandlingsansvarlig og/eller en eller flere databehandlere. For å forenkle dokumentasjonen er denne kompleksiteten skjult bak rollen Avsender, med egne kommentarer i de tilfeller der flere aktører i rollen Avsender medfører utfordringer.
@@ -6,7 +6,7 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/Sikkerhet

next: Forretningsmeldinger
next: utskrift

---

@@ -6,7 +6,7 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsprosess

next: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift

---

@@ -27,7 +27,7 @@ Ovordnet er meldingsflyten slik:
table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasse":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkassen har levert en "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasse":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkassen har returnert en transportkvittering. |
| "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassen sender en "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering for å signalisere at postkassen har mottatt og behandlet meldingen, og postkassen tar ansvar for å levere denne til Mottaker |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[2] |

@@ -0,0 +1,46 @@
---
layout: default
title: Sending av post til utskrift og forsendelse
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift

next: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering

---

MERK : UTKAST - UNDER ARBEID

h2. Prosess for sending av papir post

"Meldingen":../meldinger/ i Sikker digital post flyter mellom "Aktørene":Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

# Avsender[1] sender en "Digital postmelding":../meldinger/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Utskriftstjeneste
# Postkasse sender en eller fler "Kvitteringsmeldinger":../meldinger/KvitteringsMelding til Meldingsformidler
# Avsender henter "Kvitteringsmeldinger":../meldinger/KvitteringsMelding fra Meldingsformidler

(Meldinger prefikset *eb:* i diagrammet tilhører transportlaget, men er tatt med for å vise sammenhengen)

"!(img-responsive)prosess_for_sending_av_papirpost.png(Prosess for sending av digital post)!":prosess_for_sending_av_papirpost.png

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Utskriftstjeneste":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering. |
| "Mottakskvittering[2]":../meldinger/Mottakskvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "Mottakskvittering":../meldinger/Mottakskvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "Postlagtkvittering[3]":../meldinger/Postlagtkvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "Postlagtkvittering":../meldinger/Postlagtkvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturPostkvittering[5]":../meldinger/ReturPostkvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[4] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

fn2. "Mottakskvittering":../meldinger/Mottakskvittering sendes så fort utskriftstjenesten har mottatt "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding og lagt den i kø for utskrift. Altså kort tid etter at "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding er sendt.

fn3. Utskriftstjenesten samler sammen alle utskrifter til en utskriftsjobb hver dag. Når dette er fullført og posten er postlagt vil utskriftstjenesten sende over "Postlagtkvittering":../meldinger/Postlagtkvittering. Disse vil dermed komme tilbake i daglige puljer til Avsender.

fn4. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og Postlagtkvittering

fn5. "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering blir kun dersom returpost håndtering er bestilt i "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding. Returpost som er fysisk ødelagt slik at ikke posten kan identifiseres vil bli levert til returadressen oppgitt så lenge denne er leselig.
@@ -11,6 +11,7 @@ next: Forretningslag/Aktører
children:
- name: Forretningslag/Aktører
- name: Forretningslag/Forretningsprosess
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
- name: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur
Binary file not shown.
BIN +56.5 KB (140%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
@@ -10,6 +10,7 @@ children:
- name: Oversikt
- name: Forretningslag
- name: Forretningslag/Dokumentpakke
- name: utskrift
- name: Forretningsmeldinger
- name: Forretningslag/StandardBusinessDocument
- name: Transportlag
@@ -38,6 +39,7 @@ table(table table-striped).
| "Oversikt":innledning/ | Mer om sikker digital post og generelle aspekter ved løsningen |
| "Forretningslag":forretningslag/ | Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format |
| "Dokumentpakke":forretningslag/Dokumentpakke | Oppbygging av selve dokumentpakken som skal til mottaker |
| "Utskrift og forsendelse":utskrift/ | Mer om utskriftstjenesten knyttet til digital post |
| "Forretningsmeldinger":meldinger/ | Oppbygging av forretningsinformasjonen for behandling av dokumentpakken |
| "Standard Business Document":forretningslag/StandardBusinessDocument | Informasjon relatert til ruting og håndtering av forretningsmeldingen |
| "Transportlag":transportlag/ | Rammeverk for overføring av meldinger |
@@ -33,5 +33,5 @@ table(table table-striped).
| "Mottaker":../begrep/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../begrep/Mottaker |
| "Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk | 1..1 | "sdp:Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk |
| "DigitalpostInfo":../begrep/DigitalPostInfo | 1..1 | "sdp:DigitalpostInfo":../begrep/DigitalPostInfo |
| mottaksdato | 1..1 | "xs:date":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date |
| mottakstidspunkt | 1..1 | "xs:date":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#datetime |
| aapnet | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string (TRUE / FALSE ) |
@@ -0,0 +1,29 @@
---
layout: default
title: Krav til brevutforming
headtitle: Sikker digital post
group: utskrift

id: utskrift/Brev

next: utskrift/Konvolutt

---


h2. krav til utformingen av brev


* Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende begrensninger:
* PDF må ha 18mm venstremarg
** Utskriftstjenesten legger på strekkode i venstre kant av arket, som brukes for å kontrollere antall ark pr. konvolutt og ved stopp.
* PDF må ha A4 (stående) størrelse
* PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
* PDF versjon må være 1.0 – 1.5
* PDF kan ikke være passordbeskyttet
* Utskriftskvalitet er enten 300 DPI sort/hvit eller farge.
* Det genererer automatisk et forsideark med mottakers postadresse, som er tilrettelagt "vinduskonvolutten":konvolutt.
* Fysisk størrelse på PDF bør holdes så lavt som mulig.
** Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløslige bilder o.l.

LEGG UT EKSEMPEL PDF PÅ RIKTIG FORMAT
@@ -0,0 +1,17 @@
---
layout: default
title: Utskrift og forsendelse
headtitle: Sikker digital post

group: utskrift

id: utskrift

next: utskrift/brev

children:
- name: utskrift/Brev
- name: utskrift/Konvolutt

---

@@ -0,0 +1,34 @@
---
layout: default
title: Konvolutten
headtitle: Sikker digital post
group: utskrift

id: utskrift/Konvolutt

next: Forretningsmeldinger

---


h2. krav til utformingen av brev


* Hvit konvolutt, med et vindu, Ingen logo
* Hvis det er mindre enn 7 ark så C5
* Hvis det er opp til 99 ark så blir det C4
* Alle brev får et forsideark med
** adresse til avsender
** returpost adressen
** http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket
** http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode


Må undersøkes og er ikke støttet pt:
* Mulighet for logo på forsidearket
* Logo pr Avsenderidentifikator


LEGG UT EKSEMPEL KONVOLUTT

LEGG UT EKSEMPEL PÅ FORSIDE ARK

0 comments on commit 9be7f64

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.