Skip to content
Permalink
Browse files

har lagt til en ny forside med mer overordnet informasjon i henhold til

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 28, 2014
1 parent 63a8a1e commit 9bf03525a217990d4d3c2ebcaeebc38221b4179d
Showing with 92 additions and 59 deletions.
  1. +28 −59 index.textile
  2. +64 −0 spesifikasjon.textile
@@ -1,64 +1,33 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
title: Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
---

h2. Innledning

Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Sikker Digital Post":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.

Katalogen inneholder følgende:

* "Definisjon av begreper brukt i Sikker Digital Post":Begreper
* "Oversikt over aktører i løsningen":Aktorer
* "Meldingsformatet som benyttes":Meldingsformat
* "Oversikt over prosesser i løsningen, med fokus på aktører innvolvert, ansvarsfordeling mellom disse og begreper brukt":Prosesser
* "Oversikt over sikring av prosessene":Sikkerhet

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":Aktorer, "Meldingsformidler":Aktorer og "Postkasselverandører":Aktorer.

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

h2. Meldingsutveksling

** "Aktører og Roller":Aktorer
*** "Aktør identifikatorer":AktorIdentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":StandardBusinessDocument/Melding/
** "Meldingsutvekslingsflyt (P-Modes)":Meldingsutveksling/
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering
** "Eksempel SOAP meldinger":eksempler/soap/

h2. Meldingsspesifikasjoner

En Digital postforsendelse har følgende "meldingsstruktur":meldingsstruktur som består av følgende meldingselementer:

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Beskrivelse |_. scope |
| "Webservice Security Header":WebserviceSecurity | Sikring av integritet i meldingen | punkt til punkt |
| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til "Postkasseleverandør":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |

Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/
"Eksempel XML meldinger":eksempler/

h2. Sikkerhet

** "Bruk av sertifikater":Sertifikatbruk
** "Sikring av Dokumentpakken":Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer

h2. Teknisk miljø

* Detaljer om teknisk miljø for tjenesten mottas ved å kontakte "idporten@difi.no":mailto:idporten@difi.no

h2. Annet

* "Referanser":referanser
* "Endringslogg":/changelog
* "Hvordan bidra til grensesnittspesifikasjonen?":/README
<div class="jumbotron">
<h1>Hva er Sikker digital post?</h1>

<p>Difi har inngått avtale med E-Boks og Digipost om en sikker digital postkasse for innbyggerne.</p>
<p><a href="http://www.difi.no/sikkerpost" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer på difi.no</a></p>
</div>

<div class="jumbotron">
<h1>Dette er interessant...</h1>

<p>,men jeg lurer fortsatt på hva Sikker digital post er?</p>
<p><a href="ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les arkitekturbeskrivelsen for sikker digital posttjeneste</a></p>

<p>jeg skal du starte opp et prosjekt for å ta i bruker Sikker digital post!</p>
<p><a href="https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer på samarbeidsportalen</a></p>

<p>, så nå skal jeg implementere en integrasjon mot Sikker digital post?</p>
<p><a href="spesifikasjon.html" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer</a></p>

</div>

<div class="jumbotron">
<h1>Fortsatt spørsmål?</h1>

<p>Send oss en e-post</p>
<p><a href="mailto:idporten@difi.no" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">ID-porten Forvaltning</a></p>
</div>
@@ -0,0 +1,64 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
---

h2. Innledning

Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Sikker Digital Post":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.

Katalogen inneholder følgende:

* "Definisjon av begreper brukt i Sikker Digital Post":Begreper
* "Oversikt over aktører i løsningen":Aktorer
* "Meldingsformatet som benyttes":Meldingsformat
* "Oversikt over prosesser i løsningen, med fokus på aktører innvolvert, ansvarsfordeling mellom disse og begreper brukt":Prosesser
* "Oversikt over sikring av prosessene":Sikkerhet

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":Aktorer, "Meldingsformidler":Aktorer og "Postkasselverandører":Aktorer.

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

h2. Meldingsutveksling

** "Aktører og Roller":Aktorer
*** "Aktør identifikatorer":AktorIdentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":StandardBusinessDocument/Melding/
** "Meldingsutvekslingsflyt (P-Modes)":Meldingsutveksling/
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering
** "Eksempel SOAP meldinger":eksempler/soap/

h2. Meldingsspesifikasjoner

En Digital postforsendelse har følgende "meldingsstruktur":meldingsstruktur som består av følgende meldingselementer:

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Beskrivelse |_. scope |
| "Webservice Security Header":WebserviceSecurity | Sikring av integritet i meldingen | punkt til punkt |
| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til "Postkasseleverandør":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |

Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/
"Eksempel XML meldinger":eksempler/

h2. Sikkerhet

** "Bruk av sertifikater":Sertifikatbruk
** "Sikring av Dokumentpakken":Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer

h2. Teknisk miljø

* Detaljer om teknisk miljø for tjenesten mottas ved å kontakte "idporten@difi.no":mailto:idporten@difi.no

h2. Annet

* "Referanser":referanser
* "Endringslogg":/changelog
* "Hvordan bidra til grensesnittspesifikasjonen?":/README

0 comments on commit 9bf0352

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.