Skip to content
Permalink
Browse files

Endret fra spaces til tabs

  • Loading branch information...
sindrebn committed Oct 4, 2017
1 parent c13791e commit 9c69c9dcf5865b8114df9fef438c668d0c0b88bd
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 eksempler/sdpManifest.xml
@@ -31,7 +31,7 @@

<lenke>
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>

0 comments on commit 9c69c9d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.