Skip to content
Permalink
Browse files

Dokumentasjon av ebXML-skjemaer. Lokalisert kilden til xlink.xsd.

  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 3, 2014
1 parent 60f87f7 commit 9d50d7aebb18c5053676497dab4ddff274f9c16b
Showing with 37 additions and 4 deletions.
  1. +37 −4 xsd/README.md
@@ -1,7 +1,10 @@
XSD-er
===========================

Oversikt over XSD-er.
Oversikt over XSD-er for [Sikker digital post](http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/).

Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`.
@@ -58,9 +61,27 @@ Skjemaer som hører til ebXML-standarden.

#### ebbp-signals-2.0.xsd

Original: http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd

Endringer:
```bash
curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/ebbp-signals-2.0.4.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - ebxml/ebbp-signals-2.0.xsd | vim -R -
```

#### ebms-header-3_0-200704.xsd

Original: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd

Endringer:
```bash
curl -Ls http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms-header-3_0-200704.xsd \
| diff -uw --strip-trailing-cr - ebxml/ebms-header-3_0-200704.xsd | vim -R -
```

### Referanser:

- http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/OS/signalSchema/documentation/ebxmlbp-v2.0.4-Document-os-SignalSchema-en.html@@ -110,6 +131,8 @@ Disse er uendret fra originalene.

ubl/
-----------------------------
Universal Business Language (UBL)
@@ -160,10 +183,20 @@ curl -sL http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/xenc-schema.xsd \

#### xlink.xsd

Original: `TODO`
Original: http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/xlink.xsd

Ingen endringer.

> Denne filen ligner ikke på noen av xlink.xsd-filene man finner på w3.org.
> Den refereres til fra
> http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/2.0.4/OS/signalSchema/documentation/ebxmlbp-v2.0.4-Document-os-SignalSchema-en.html.
> Filen inneholder bl.a. typisk "tool-generated" initiell dokumentasjon som
> "Comment describing your root element", noe som ikke er så tillitsvekkende.
> Hvor kommer xlink.xsd fra? Ligner ikke på verken http://www.w3.org/1999/xlink.xsd
> eller http://www.w3.org/XML/2008/06/xlink.xsd
> Mer offisielle xlink.xsd-filer finnes på http://www.w3.org/1999/xlink.xsd
> og http://www.w3.org/XML/2008/06/xlink.xsd. Kan disse brukes istedet? Dersom
> vi plutselig tar ibruk noe annet som forventer standard xlink.xsd, så får vi helt sikkert problemer
> med navnekollisjoner.

#### xml.xsd

0 comments on commit 9d50d7a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.