Skip to content
Permalink
Browse files

Update index.textile

Lagt inn info om når teknisk dokumentasjon vil bli levert.
  • Loading branch information...
aberner committed Apr 3, 2014
1 parent 710bfca commit 9d78d432f65ce5bd2df951ed3ccbb065ce08ba6b
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +1 −2 index.textile
@@ -42,8 +42,7 @@ h2. Innholdsfortegnelse
** "Sikring av Dokumentpakken":ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":Meldingsidentifikatorer
* Teknisk miljø
** Miljøer
** Web-servicer
** (Dokumentasjon leveres innen 01.05.2014)
* "Referanser":referanser
* "Endringslogg":/changelog
* "Hvordan bidra til grensesnittspesifikasjonen?":/README

0 comments on commit 9d78d43

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.