Skip to content
Permalink
Browse files

#51 Bedre deling mellom roller og aktører

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 10, 2014
1 parent bd190b7 commit a12fef29a87669390bbfd65f570f0942c415dc41
Showing with 16 additions and 8 deletions.
  1. +16 −8 forretningslag/Aktorer.textile
@@ -10,18 +10,17 @@ next: Forretningslag/Forretningsprosess

---

h2. Aktører og roller
h2. Aktører

Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene/rollene i prosessen med å utveksle Sikker Digital Post:
Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene i prosessen med å utveksle Sikker Digital Post:

table(table table-striped).
|_. Aktør |_. URN |_. Identifikator |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | urn:sdp:behandlingsansvarlig | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet som skal sende en post til en Mottaker. |
|_. Databehandler | urn:sdp:databehandler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en Sikker Digital Post fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en Sikker Digital Post |
|_. Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
|_. Postkasse | urn:sdp:postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Sentralforvalter | urn:sdp:sentralforvalter | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom behandlingsansvarlig, eventuelle databehandlere, meldingsformidler og postbokser |
|_. Mottaker | urn:sdp:mottaker | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |
| Offentlig virksomhet | urn:sdp:offentligvirksomhet | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet |
| Tilbyder av meldingsformidler | urn:sdp:forvalter-meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr en meldingsformidlingstjeneste, enten direkte eller via underleverandør |
| Tilbyder av postkassetjeneste | urn:sdp:forvalter-postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr postkassetjenester, enten direkte eller via underleverandører |
| Sentralforvalter | urn:sdp:sentralforvalter | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomheter, mottaker og tilbydere av meldingsformidler/postkassetjeneste |
| Mottaker | urn:sdp:mottaker | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

Begrepene *Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* har også blitt brukt:

@@ -30,3 +29,12 @@ Begrepene *Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* har også blitt brukt:
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

- *Teknisk Avsender* er blitt brukt som et begrep for en databehandler som leverer ebMS 3.0/MSH tjenester som en underleverandør til en databehandler. Dette begrepet er nå erstattet med mulighet for flere databehandlere.

h2. Roller

table(table table-striped).
|_. Rolle |_. URN |_. Identifikator |_. Beskrivelse |
| Behandlingsansvarlig | urn:sdp:behandlingsansvarlig | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles |
| Databehandler | urn:sdp:databehandler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en Sikker Digital Post fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en Sikker Digital Post |
| Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
| Postkasse | urn:sdp:postkasse | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post. |

0 comments on commit a12fef2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.