Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

Conflicts:
	SikkerDigitalPost/index.textile
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 3, 2014
2 parents 8d17ef0 + 96befdb commit a2e1b7c45bc218f7a1697ed0753d799d8c6a6337
@@ -11,15 +11,15 @@ Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et varia
h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse" |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":/Felles/virksomhetsidentifikator%% - alltid meldingsformidler? |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
@@ -53,7 +53,7 @@ h5. Sikkerhet
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | support not required. | - ikke relevant - |
@@ -11,15 +11,15 @@ Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et varia
h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel" |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocumentHeader/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":../StandardBusinessDocumentHeader%% |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Reciever":/Felles/virksomhetsidentifikator%% - alltid MF? |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: Receiver
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Sluttmottaker i en meldingsprosess. Kan være en databehandler på vegne av en dataansvarlig.
- Kilde := GS1

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| Identifier | 1..1 | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | |

h3. XML eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Receiver>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Receiver>
</pre>
@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: Sender
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket, definert som en "Databehandler":AktorIdentifikatorer aktør.
- Kilde := GS1

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| Identifier | 1..1 | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | |

h3. XML eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
</pre>
@@ -13,34 +13,34 @@ h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| HeaderVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | sbdh:Sender | Organisasjonsnummeret assosiert med virksomhetssertifikatet som blir benyttet i avsenders MSH formatert etter ISO-6523 standarden ihht "Oasis PartyIdType":http://docs.oasis-open.org/ebcore/PartyIdType/v1.0/PartyIdType-1.0.html, der verdien i tillegg er prefikset med scheme-specific-identifier: |
| Receiver | 1..1 | sbdh:Receiver | Organisasjonsnummeret assosiert med virksomhetssertifikatet som blir benyttet i avsenders MSH formatert etter ISO-6523 standarden ihht "Oasis PartyIdType":http://docs.oasis-open.org/ebcore/PartyIdType/v1.0/PartyIdType-1.0.html, der verdien i tillegg er prefikset med scheme-specific-identifier: |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen |
| Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen |
{background:#ddd}.| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for forsendelsen av Digital Post i Databehandler sitt scope, generert av Avsender |

h3. Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være dataansvarlig og Receiver postboks.

h3. XML eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>

<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
</pre>
@@ -0,0 +1,20 @@
---
layout: default
title: UserMessage
headtitle: Sikker digital post - UserMessage
---

h2. Introduksjon

Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til payload mellom to MSH'er. Innholdet er styrt av AS4 profilen, og skal reflektere innholdet i P-Mode variablene avtalt mellom de to MSHene.

h3. Innhold

{background:#ddd}.|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |


h3. Eksempel


h3. Refererte standarder

0 comments on commit a2e1b7c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.