Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til formatering av bash, oppdatert beskrivelse av feilhåndter fo…

…r meldingsutvekslingen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 4, 2014
1 parent 8a341dd commit a38d18dabed14a54697e0864603889b9d06035d7
Showing with 28 additions and 9 deletions.
  1. +28 −9 Feilhaandtering.textile
@@ -6,26 +6,45 @@ headtitle: Sikker digital post

h3. Feiltyper

Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og er ikke forretningsfeil.
Forretningsfeil sendes som egne "forretningsmeldinger":Melding
Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og ikke forretningsfeil.
Forretningsfeil sendes som egne "forretningsmeldinger":Melding og er ikke beskrivet videre her.

h3. Feil ved meldingsutveksling

Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault med feilkode enten Client eller Server.
Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault.
Denne vil både inneholde en ebMS 3.0 SignalMessage som inneholder informasjon om feilen og en feilkode i Soap bodyen.

h3. ebMS 3.0 feilhåndtering

referanse:
[8] OASIS, "AS4 Profil of ebMS 3.0 Version 1.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
Kapitel 6. Error Handling beskriver i detalj feilhåndteringen.

h4. eb:Error/@severity

* ebMS Error meldinger med Severity="warning" oversendes alltid som SOAP meldinger.
* ebMS Error meldinger med Severity="failure" oversendes alltid som SOAP Fault meldinger.


h3. SOAP-Body fault

SOAP feilen vil være enten typen Client eller Server.

h4. Client feil

Client vil typisk være en request som ikke validerer.
For disse tilfellene må Avsender løse problemet det forsøkes å sende meldingen på nytt.

h4. Server feil

Server vil være en systemfeil, som vil ha en Leverandørspesifikk-generert feilkode og en feilmelding i faultString-elementet,
For disse tilfellene kan Avsender prøve å sende meldingen på nytt, da feilen kan være forbigående.


ref. eksempelet under:
h3. Eksempel


<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre class="brush: bash; toolbar: false">

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header>
@@ -37,8 +56,8 @@ ref. eksempelet under:
<eb:RefToMessageId>UUID-4@receiver.example.com</eb:RefToMessageId>
</eb:MessageInfo>
<eb:Error errorCode="EBMS:0101" severity="failure">
<eb:Description lang="en">FailedDecryption</eb:Description>
<eb:ErrorDetail>There is no message available for pulling from this MPC at this moment.</eb:ErrorDetail>
<eb:Description lang="en">FailedAuthentication</eb:Description>
<eb:ErrorDetail>The signature in the Security header intended for the "ebms" SOAP actor, could not be validated by the Security module. </eb:ErrorDetail>
<refToMessageId.....
</eb:Error>
</eb:SignalMessage>
@@ -47,7 +66,7 @@ ref. eksempelet under:
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
<faultstring xml:lang="en">[U-1000] Some error message</faultstring>
<faultstring xml:lang="en">Some error message</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

0 comments on commit a38d18d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.