Skip to content
Permalink
Browse files

Update and rename README.md to README.textile

  • Loading branch information...
aberner committed Apr 4, 2014
1 parent 8a341dd commit a38f2a382b6d63e03ff5d84a88e2d6da3ca7e90c
Showing with 13 additions and 15 deletions.
  1. +13 −15 xsd/{README.md → README.textile}
@@ -1,36 +1,37 @@
Skjemaer (XSD)
===========================
---
layout: default
title: Skjemaer (XSD)
headtitle: Sikker digital post
---

Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for [Sikker digital post](http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/).

Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).

Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for "Sikker digital post":(http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/).


Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).Rot (samme katalog som denne filen ligger i)
h3. Rot (samme katalog som denne filen ligger i)
-------------

#### sdp-kvittering.xsd, sdp-manifest.xsd, sdp-melding.xsd
# "sdp-kvittering.xsd":sdp-kvittering.xsd
# "sdp-manifest.xsd":sdp-manifest.xsd
# "sdp-melding.xsd":sdp-melding.xsd

Beskrivelse: http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/


#### StandardBusinessDocument.xml
h4. StandardBusinessDocument.xml

Eksempel på en Standard Business Document (SBD) -fil. Mer informasjon
finnes her: http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/StandardBusinessDocument

asic-e/
-----------------

#### ts_102918v010201.xsd
# ts_102918v010201.xsd

Skjema for **META-INF/signatures.xml** i en ASiC-E bundle.

@@ -45,9 +46,6 @@ curl -Ls http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.02.01_60/ts


ebxml/
----------------------

0 comments on commit a38f2a3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.