Skip to content
Permalink
Browse files

fikset feil i lenke.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent 61f38f0 commit a4b4cfbbce1a199be4023ca543737c01b52927ec
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -48,7 +48,7 @@ table(table table-striped).
h3. Start opp med integrasjon

Dersom du skal sette opp en integrasjon mot digital postkasse til innbygger så start med å lese om hvilke produkter og biblioteker som er utviklet for å støtte deg i dette arbeidet.
"Les mer.":/innledning/produktstotte
"Les mer.":innledning/produktstotte

Vil du ha tak i mer tekniske detaljar se gjerne her:
* "Xml Eksempel på meldingar":eksempler/

0 comments on commit a4b4cfb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.