Skip to content
Permalink
Browse files

#179 fjernet dø lenke

Dø lenke til produktstøtte. forbedret design/struktur på
innholdet/lenkene.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 16, 2015
1 parent 6679766 commit a50dc0802cd93197e1b4961ec84547e4edf42da1
Showing with 9 additions and 20 deletions.
  1. +9 −20 index.textile
@@ -21,38 +21,23 @@ children:

h2. Digital postkasse til innbyggere

Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Digital post til innbyggere":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.
Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Digital post til innbyggere":https://samarbeid.difi.no/digital-postkasse-til-innbyggere.

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":forretningslag/Aktorer, "Meldingsformidler":forretningslag/Aktorer og "Postkasseleverandører":forretningslag/Aktorer.


"Hvordan ta i bruk digital postkasse til innbyggere?":https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post/hvordan-ta-i-bruk-sikker-digital-post
Ønsker du å komme igang med Digital postkasse til innbyggere så gå til "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no/ for felleskomponenter forvaltet av Difi og les hvordan du kan ta i bruk Digital postkasse til innbyggere.
h3. Hvordan ta i bruk digital postkasse til innbyggere?

Ønsker du å komme igang med Digital postkasse til innbyggere så gå til "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no/ for felleskomponenter forvaltet av Difi og les hvordan du kan ta i bruk Digital postkasse til innbyggere.


h3. Innledning

Dersom du nettopp har vært der og vil ha mer detaljer så sett deg først inn i følgende:

# "Arkitekturen":innledning/arkitektur
# "Prosess for sending av digital post":forretningslag/forretningsprosess

Se se videre på informasjonen i kapitlene:

table(table table-striped).
| "Oversikt":innledning/ | Mer om sikker digital post og generelle aspekter ved løsningen |
| "Forretningslag":forretningslag/ | Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format |


h3. Start opp med integrasjon

Dersom du skal sette opp en integrasjon mot digital postkasse til innbygger så start med å lese om hvilke produkter og biblioteker som er utviklet for å støtte deg i dette arbeidet.
"Les mer.":innledning/produktstotte

Vil du ha tak i mer tekniske detaljar se gjerne her:
* "Xml Eksempel på meldingar":eksempler/
* "XML Schema Definition filer":xsd/
| "Arkitekturen":innledning/arkitektur | Oversikt over de sentrale aktørene |
| "Prosess for sending av digital post":forretningslag/forretningsprosess | Beskrivelse av hvordan meldingen i digital post flyter mellom aktørene |

h3. Kapiteloversikt

@@ -69,3 +54,7 @@ table(table table-striped).
| "Feilhåndtering":feilhandtering/ | Generelt om feilhåndtering|
| "Begreper":begrep/ | Begreper benyttet i Sikker Digital Post |


Vil du ha tak i mer tekniske detaljar se gjerne her:
* "Xml Eksempel på meldingar":eksempler/
* "XML Schema Definition filer":xsd/

0 comments on commit a50dc08

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.