Skip to content
Permalink
Browse files

https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 - reorgainsert meldi…

…ngbegrepene og meldingstypene.

#74 beskrevet VarslingfeiletKvittering bedre.
 • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 5, 2014
1 parent 08b7e88 commit a51846f713697bdf02017bf8e119a33c715a1ce9
Showing with 295 additions and 154 deletions.
 1. +0 −28 StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding.textile
 2. +0 −19 StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering.textile
 3. +0 −22 StandardBusinessDocument/Melding/VarslingfeiletKvittering.textile
 4. +0 −51 StandardBusinessDocument/Melding/index.textile
 5. +39 −0 avsender_tilstanddiagram.textile
 6. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/Avsender.textile
 7. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/DigitalPostInfo.textile
 8. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/Dokumentpakkefingeravtrykk.textile
 9. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/EpostVarsel.textile
 10. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/FysiskPostInfo.textile
 11. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/Mottaker.textile
 12. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/OrderReference.textile
 13. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/Person.textile
 14. +6 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/Repetisjoner.textile
 15. +6 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/SmsVarsel.textile
 16. +5 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → begrep}/Varsler.textile
 17. +24 −2 begrep/index.textile
 18. +8 −3 {StandardBusinessDocument/Melding → meldinger}/AapningsKvittering.textile
 19. +34 −0 meldinger/DigitalPostMelding.textile
 20. +7 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → meldinger}/FeilMelding.textile
 21. +10 −2 {StandardBusinessDocument/Melding → meldinger}/KvitteringsMelding.textile
 22. +25 −0 meldinger/LeveringsKvittering.textile
 23. +36 −0 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
 24. +55 −2 meldinger/index.textile
 25. BIN meldinger/meldingene.jpg
 26. +0 −1 spesifikasjon.textile
 27. BIN tilstander_avsender.png

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1,39 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
---

h2. Tilstand for Sikker digital postforsendelse

Under er en beskrivelse av tilstanden for en forsendelse sett fra et Avsender system.
Målsetningen med tilstandsdiagrammet er å gi Avsendere en forståelse av hvilke prosesser og rutiner som bør etableres ved integrasjon mot Sikker digital post.


!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}tilstander_avsender.png!

h3. Tilstander

table(table table-striped).
|_. Tilstand |_. Beskrivelse |_. Lenker |
| Start | Avsender må klargjøre posten før sending i henhold til ekspederingsprosessen. | ekspedere post |
| Sendt | Avsender har sendt meldingen vellykket til Meldingsformidler. Meldingsformidler har nå ansvar for å få levert meldingen til Postkassen. | |
| Transportfeil | Avsender får transportfeil ved sending av digital post til Meldingsformidler. Posten vil ikke blir tilgjengeliggjort og Avsender er ansvarlig for å resende posten | ebMS/meldingsutveksling |
| Sending OK | Avsender har mottatt en Leveranse kvittering fra Postkasseleverandør som garanterer for at posten vil tilgjengeliggjøres og at Innbygger vil bli varslet | Leveransekvittering |
| Melding åpnet | Avsender har i den digital postforsendelsen påkrevd at Innbygger skal sende en åpningskvittering. Innbygger har akseptert at kvittering skal sendes tilbake og nå åpnet posten. | Åpningskvittering |
| Feil registrert | Avsender mottar en Feilmelding fra Postkasseleverandør eller har ikke fått en Leveransekvittering som forventet. Feilen må avvikshåndteres og skal ikke resendes. | Feilmelding , Avvikshåndtering |
| Avvikshåndtering | Feilmeldingen mottatt har informasjon om feilen må rettes av Avsender eller Sentralforvalter. Feil rapporteres som avtalt i bruksvilkår for Sikker digital post | samarbeidsportalen , Feilmelding |
| Melding avsluttet | Avsender avslutter meldingen enten ved at den er sendt vellykket eller ved at en feil er avvikshåndtert og eventuell ny post sendt | |

h3. Overganger

|_. Overganger |_. Beskrivelse |_. Lenker |
| Send melding | Avsender sender Digital post til Meldingsformidler | Transport, Prosessbeskrivelse, DigitalPostmelding |
| Sending feilet | Avsender får ikke en vellykket transport kvittering fra meldingsformidler | ebMS |
| Resending | Avsender har håndtert transportfeilen enten ved å rette feil i eget system eller igjennom dialog med Sentralforvalter | samarbeidsportalen |
| Kvittering mottatt | Avsender mottar en Leveransekvittering fra postkasseleverandør | Leveransekvittering |
| Feilmelding | Avsender mottar en Feilmelding fra Postkasseleverandør | Feilmelding |
| Kvittering mangler | Avsender skal få en Leveransekvittering fra Postkasseleverandør. Når dette ikke mottas må Avsender forvente at det har oppstått en feil. | Avvikshåndtering |
| Varsling feilet | Avsender mottar en Varslingfeilet kvittering fra Postkasseleverandør. Varslinger til Innbygger er dermed ikke utført som avtalt og må feilhåndteres | VarslingfeiletKvittering |
| Åpningskvittering | Avsender mottar en Åpningskvittering. Innbygger har åpnet posten. | Åpningskvittering |

@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Avsender
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: Avsender
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: DigitalpostInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
group: complexType

name: DigitalpostInfo
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Dokumentpakkefingeravtrykk
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: Dokumentpakkefingeravtrykk
prev: Begreper
---


@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: EpostVarsel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType,

name: EpostVarsel
prev: Begreper
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: FysiskpostInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
group: complexType

name: FysiskpostInfo
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Mottaker
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: Mottaker
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: OrderReference
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: OrderReference
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Person
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: Person
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
@@ -1,8 +1,12 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Repetisjoner
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: Repetisjoner
prev: Begreper

---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
@@ -1,8 +1,12 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: SmsVarsel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: SmsVarsel
prev: Begreper

---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
@@ -1,8 +1,11 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Varsler
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
group: complexType

name: Varsler
prev: Begreper
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
@@ -1,8 +1,30 @@
---
layout: default
title: Placeholder
title: Datatyper for Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post


name: Begreper


prev: sdp


---

h2. Content to come
h2. {{page.title}}

Beskrivelsene av datatypene gir detaljer om validering og formatregler for hver datatype. Følgende datatyper er definert:

<ul>
{% assign sortedPages = site.pages | sort: 'title' %}

{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "complexType" %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}

</ul>
@@ -2,16 +2,21 @@
layout: default
title: ÅpningsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
group: Melding

name: Åpningskvittering

next: Varslingfeiletkvittering
prev: Forretningsmeldinger
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av "Avsender":../Sender i "digital post meldingen":DigitalPostMelding ved å spesifisere dette i "digitalpostinfo":DigitalPostInfo.
- Kommentar := Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av "Avsender":../Sender i "digital post meldingen":DigitalPostMelding ved å spesifisere dette i "digitalpostinfo":../begrep/DigitalPostInfo.
"Mottaker":Mottaker må aksepteres at det sendes en "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering til "Avsender":../Sender for å få lest den digital posten.
Mangel på "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering betyr at "Mottaker":Mottaker ikke har lest dokumentet.
Mangel på "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering betyr at "Mottaker":../begrep/Mottaker ikke har lest dokumentet.
Bruk av "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering er priset for "Avsender":../Sender.


Oops, something went wrong.

0 comments on commit a51846f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.