Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert til riktig begrep Kardinalitet og oppdatert Meldingen

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 27, 2014
1 parent 330ecaa commit a5bb0466a28b02849c3743ba16a73b63beed5cb6
Showing with 17 additions and 23 deletions.
  1. +1 −1 Dokument.textile
  2. +1 −1 DokumentPakke.textile
  3. +1 −1 EpostVarsel.textile
  4. +1 −1 Manifest.textile
  5. +5 −11 Melding.textile
  6. +1 −1 Repetisjoner.textile
  7. +2 −2 SmsVarsel.textile
  8. +3 −3 Varsler.textile
  9. +2 −2 VedleggsListe.textile
@@ -14,7 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| href| 1..1 | |
| media | 1..1 | |
| mime | 1..1 | |
@@ -14,7 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc |


@@ -14,7 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|varselTekst| 0..1 | xsd:String |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |

@@ -13,7 +13,7 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| meldingsId | 1..1 | sdp:GUID |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
@@ -12,18 +12,12 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer

Følgende liste gir en oversikt over de begreper som er brukt i Melding:
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "SikkerDigitalPost/Melding" %}
{% include menu.html %}
</ul>

h4. Egenskaper

I tillegg har Meldingene følgende egenskaper

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "Mottaker":Mottaker |
| "Varsler":Varsler | 0..1 | "Varsler":Varsler |
| "DokumentPakke":DokumentPakke | 1..1 |"DokumentPakke":DokumentPakke |
| virkningsdato | 0..1 | xs:date |
| "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1..1 | xs:int |
| aapningskvittering | 0..1 | xs:string |
@@ -15,7 +15,7 @@ dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en best

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "dagerEtter":/Felles/dagerEtter | 0..10 | xsd:nonNegativeInteger |


@@ -14,9 +14,9 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|varselTekst| 0..1 | xsd:String |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |
|"Repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |


h4. Xml eksempel
@@ -16,9 +16,9 @@ Avsender vil kunne få kostnader knyttet til varslinger på Sms.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|"epostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"smsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|"EpostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"SmsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |


h4. Xml eksempel
@@ -13,8 +13,8 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| "Dokument":Dokument | 1..* | |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Dokument":Dokument | 1..* | "Dokument":Dokument |

h4. Xml eksempel

0 comments on commit a5bb046

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.