Skip to content
Permalink
Browse files

#113 - dokumentert standardveriden for AgreementRef og oppdatert stan…

…dardverdien til å være knyttet til hovedversjon og ikke vise til underliggende versjon.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 27, 2014
1 parent dfa406d commit a6857077abd30931ab145d345acfd2411464417c
@@ -15,7 +15,7 @@ h3. Generelle parametere
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1/transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse":http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1/transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
@@ -15,7 +15,7 @@ h3. Generelle parametere
table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%%-"KvitteringsForespoersel"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no {{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}} |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1/transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel":http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1/transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../StandardBusinessDocument/Sender%% |
@@ -18,12 +18,16 @@ h2. {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd
- Kommentar := PMode.Agreement for sending av post er dokumentert her:

* "FormidleDigitalPostForsendelse":../../Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
* "KvitteringsForespoersel":../../Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel

h3. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| AgreementRef | tns:none-empty-string | 0..1 | Refereanse til PMode.Agreement |
| AgreementRef | tns:none-empty-string | 0..1 | Skal være PMode.Agreement. Dersom den ikke er satt brukes standardverdiene fra PMode.Agreement |
| Service | tns:Service | 1..1 | Verdi i PMode[1].BusinessInfo.Service |
| Action | xsd:token | 1..1 | PMode[1].BusinessInfo.Action |
| ConversationId | xsd:token | 1..1 | Alltid SBDH.InstanceIdentifiser til den opprinnelige DigitalForsendelse meldingen |

0 comments on commit a685707

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.