Skip to content
Permalink
Browse files

#94

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 3c959ff commit a689818ad13493673ebc80fc447e22db7a2d592c
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 forretningslag/forretningsprosess.textile
@@ -27,8 +27,8 @@ Ovordnet er meldingsflyten slik:
table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasse":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkassen har levert en "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering |
| "Leveringskvittering":meldinger/LeveringsKvittering | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassen sender en "Leveringskvittering":meldinger/LeveringsKvittering for å signalisere at postkassen har mottatt og behandlet meldingen, og postkassen tar ansvar for å levere denne til Mottaker |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasse":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkassen har levert en "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering |
| "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassen sender en "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering for å signalisere at postkassen har mottatt og behandlet meldingen, og postkassen tar ansvar for å levere denne til Mottaker |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[2] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

0 comments on commit a689818

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.