Skip to content
Permalink
Browse files

Update ReturpostKvittering.textile

#155 Oppdatert tekst.
  • Loading branch information...
henrikpaus committed Nov 18, 2014
1 parent 2bf6d48 commit a6f00d48732e45e5713782dbf4a9ade1b7fc50a9
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 meldinger/ReturpostKvittering.textile
@@ -15,11 +15,11 @@ h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at post ikke kunne leveres til Mottaker.
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding fra Utskriftstjenesten til Avsender om at post ikke kunne leveres til Mottaker.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er Kvittering på at posten har kommet i retur og har blitt makulert.

Kvitteringen leveres når brevene er mottatt av EA tjenesten og makulert.
Kvitteringen leveres når brevene er mottatt av utskrift og forsendelsestjenesten, registrert og makulert. Dette forutsetter at avsender har valgt å benytte denne tjenesten i feltet "returPostStrategi":http://begrep.difi.no/Felles/returPostStrategi i opprinnelig melding.

h3. Attributer

0 comments on commit a6f00d4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.