Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til Dokument i Sikker Digital Post

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 18, 2014
1 parent dc485e2 commit a78e078bad8acc1cb42426adc26e615a1399f44e
Showing with 36 additions and 2 deletions.
  1. +34 −0 Dokument.textile
  2. +2 −2 DokumentPakke.textile
@@ -0,0 +1,34 @@
---
layout: default
title: Dokument
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---


- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om kryptering og innhold i dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| href| 1..1 | |
| media | 1..1 | |
| mime | 1..1 | |
| "Tittel":Tittel | 1..1 | Tittel |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>

</pre>
@@ -15,9 +15,9 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType
h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc |
| "Dokument":Dokument | 1..1 | |
| "VedleggsListe"":VedleggsListe | 0..1 | |
| "VedleggsListe":VedleggsListe | 0..1 | |

h4. Xml eksempel

0 comments on commit a78e078

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.