Skip to content
Permalink
Browse files

#156 - lagt til mer leseveiledning og informasjon for de som vil finn…

…e frem begrepskatalogen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 20, 2014
1 parent 098367e commit a7ab1266b23953258646b7b09f5b1b6b2c281b28
Showing with 24 additions and 3 deletions.
  1. +24 −3 index.textile
@@ -25,15 +25,36 @@ Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":forretningslag/Aktorer, "Meldingsformidler":forretningslag/Aktorer og "Postkasseleverandører":forretningslag/Aktorer.


"Hvordan ta i bruk digital postkasse til innbyggere?":https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post/hvordan-ta-i-bruk-sikker-digital-post
Ønsker du å komme igang med Digital postkasse til innbyggere så gå til "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no/ for felleskomponenter forvaltet av Difi og les hvordan du kan ta i bruk Digital postkasse til innbyggere.

For dei som er interesserte i tekniske detaljar:


h3. Innledning

Dersom du nettopp har vært der og vil ha mer detaljer så sett deg først inn i følgende:

# "Arkitekturen":innledning/arkitektur
# "Prosess for sending av digital post":forretningslag/forretningsprosess

Se se videre på informasjonen i kapitlene:

table(table table-striped).
| "Oversikt":innledning/ | Mer om sikker digital post og generelle aspekter ved løsningen |
| "Forretningslag":forretningslag/ | Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format |


h3. Start opp med integrasjon

Dersom du skal sette opp en integrasjon mot digital postkasse til innbygger så start med å lese om hvilke produkter og biblioteker som er utviklet for å støtte deg i dette arbeidet.
"Les mer.":/innledning/produktstotte

Vil du ha tak i mer tekniske detaljar se gjerne her:
* "Xml Eksempel på meldingar":eksempler/
* "XML Schema Definition filer":xsd/

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon, beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.
h3. Kapiteloversikt

Katalogen er bygd opp av følgende kapitler:

0 comments on commit a7ab126

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.