Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert index.textile med helt ny struktur, laget egen side for å f…

…å en samlet referanse liste.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 3, 2014
1 parent 5d2cf04 commit a94e56045abdf89ec2aa1e75d95a330d7af0c393
Showing with 57 additions and 18 deletions.
  1. +38 −18 index.textile
  2. +19 −0 referanser.textile
@@ -4,30 +4,50 @@ title: Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
---

h2. Bakgrunn
h2. Innledning

Begrepskatalogen for sikker digital post definerer de forskjellige delene av en Sikker Digital Postforsendelse som skal gå fra en offentlig "avsender":Avsender til en privat "mottaker":Mottaker sin postboks.
På denne delen av begrep.difi.no publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste.
Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasselverandører.

h3. "Aktører":AktorIdentifikatorer
h2. Omfang

Se mer under "Informasjon om Aktøridentifikatorer":AktorIdentifikatorer
Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.
I tillegg skal det gis ett overblikk over aktører, roller og meldingsflyt mellom aktørene.


h2. Innholdsfortegnelse

* "Innledning":index#Innledning
* "Omfang":index#Omfang
* "Meldingsutveksling":Meldingsutveksling
** "Aktører":AktorIdentifikatorer
** Roller
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":Melding
*** Kvitteringer
** "Meldingsflyt":Meldingsutveksling
** Feilhåndtering
** PModes
*** Pmode1
*** Pmode2
* Meldingsspesifikasjoner
** "Meldingsstruktur":meldingsstruktur
*** UserMessage
*** "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument
*** "Dokumentpakke":ASiC
** Klassediagrammer
* Sikkerhet
** Sertifikatbruk
** "Sikring av Dokumentpakken":ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":Meldingsidentifikatorer
* Teknisk miljø
** Miljøer
** Web-servicer
* "Referanser":referanser

Overføring fra Databehandler til Meldingsformidler til Postkasseleverandør skjer gjennom sikre grensesnitt definerte med "ebMS 3.0 standarden":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf og implementert etter en "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835 .

h3. Digital postforsendelse

Postforsendelsen i seg selv består av følgende deler:
* "Standard Business Document":StandardBusinessDocument - inneholder informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen og som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken.
* "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC - inneholder posten (brev og evt vedlegg) med informasjon som trengs for å ivareta integritet i meldingen over lang tid

Disse to delene vil oppstå som en del av "ekspederingsprosessen":EksepederePost hos "avsender":Avsender.
Deretter skal disse to overførest til en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
* Les mer om "meldingsutvekslingen":Meldingsutveksling.
** Les mer om hvilke "meldingstyper":DocumentIdentification#Kodeverk som kan utveksles
* Les mer om "meldingsstrukturen":meldingsstruktur.


h3. Sikkerhet
* Les mer om "hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet":ASiC_sikkerhet.
* Les mer om "meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer for sporbarhet i Sikkker digital post.
* Sikkerhet knyttet til "meldingsutvekslingen":Meldingsutveksling vil dokumenteres i neste versjon av grensesnittet.
@@ -0,0 +1,19 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Referanseliste
headtitle: Sikker digital post
---h3. Referanseliste

[1] ETSI, «ETSI TS 102 918: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf ,» ETSI, 2013-06.
[2] ETSI, «ETSI TS 103 174: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASiC Baseline Profile":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf ,» ETSI, 2013-06.
[3] ETSI, «ETSI TS 101 903: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf ,» ETSI, 2010-12.
[4] ETSI, «ETSI TS 103 171: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES Baseline Profile":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf ,» ETSI, 2012-03.
[5] "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf3
[6] "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
[7] "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
[8] "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
[9] "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835

0 comments on commit a94e560

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.