Skip to content
Permalink
Browse files

Litt dobbeltarbeid #48 - eg har beholdt normal i stadanfor standard, …

…samt endra eksemplet i PullRequest.textile
  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 23, 2014
1 parent 9a58dca commit a986ce0418c135dd4950d0571466a7888935d957
Showing with 38 additions and 13 deletions.
  1. +1 −1 SignalMessage/PullRequest.textile
  2. +37 −12 UserMessage/mpc.textile
@@ -22,6 +22,6 @@ Forespørsel om å få tilsendt en melding. Må angi "mpc":../UserMessage/mpc at
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PullRequest mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:123456789:avsenderidentifikator:1234"/>
<eb:PullRequest mpc="normal:"/>
</pre>

@@ -11,32 +11,57 @@ h2. {{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Konstantverdi som angir underliggende meldingskanal
- Kilde := ebMS 3.0
- Kommentar := MPC kan i sikker digital post sammenheng tolkes som navnet på en meldingskø.
- Kommentar := MPC kan i sikker digital post sammenheng tolkes som navnet på en meldingskø. En avsender vil alltid ha tilgang til to køer - "normal" og "prioritert"

h3. Oppbygging av mpc-konstanten
h3. Hva kan MPC brukes til?

Vanlig bruk av MPC vil være å angi om en melding/kvittering skal legges i/hentes fra normal eller prioritert kø. Dersom MPC ikke er angitt så vil denne tolkes basert på standard verdi angitt under.

mpc-konstanten i sikker digital post er en streng som skal bygges opp slik:
"Utvidet" MPC skal bare brukes i de spesialtilfeller der det er en avsender har behov for å skille mellom flere køer innenfor samme virksomhetsidentifikator (i praksis virksomhetssertifikat).
Eksempler på dette kan være:

{standard|prioritert}[:køidentifikator hos "databehandler":../Aktorer ]
* Flere selvstendige MSH'er innenfor samme organisasjon
* En teknisk avsender som håndterer meldingsutveksling på vegne av andre organisasjoner

Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man legg til en køidentifikator. En virksomhet kan maksimalt bruke en køidentifikator per virksomhet den er databehandler for.
MPC kan da brukes til å håndtere problemstillinger relatert til intern ruting.

Bruk av MPC er ikkje obligatorisk i AS4. Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:
h3. Oppbygging av mpc-konstanten

- meldingstype := standard
mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:

h3. {standard|prioritet}
<pre>
{normal|prioritert}:{kønavn}
</pre>

h4. {normal|prioritert}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

h4. {kønavn}

Tekst-streng definert av avsender og godkjent av sentralforvalter/meldingsformidler (i hht. bruksvilkår) som identifiserer køen som meldingen skal legges i/hentes fra.

h4. Standard verdier

Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:

- meldingstype := normal
- kønavn := tom streng

Standard MPC blir da:

<pre>
normal:
</pre>

h3. Eksempel

<pre>
standard

standard:123456789
normal:

normal:IsolertFagsystemX

prioritert
prioritert:PaaVegneAvDifi

prioritert:123456789
</pre>

0 comments on commit a986ce0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.