Skip to content
Permalink
Browse files

Sikker digital post mottaker - merk behov for postadresse for fysisk …

…levering
  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 17, 2014
1 parent fd0f342 commit a9f75e37405457604ed6cff2e0096e8da335d48d
Showing with 23 additions and 0 deletions.
  1. +21 −0 Mottaker.textile
  2. +2 −0 index.textile
@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: Mottaker
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Mottaker

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/Mottaker
- Term := Mottaker
- Definisjon := Person som er mottaker av en sikker digital post
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Anbefalingen er å bruke hele Person-xml'en slik som den blir returnert fra oppslagstjenesten når det er snakk om digital formidling

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person | Person | 1-1 |
| "PostAdresse":/Felles/PostAdresse | Postadresse, adresse | 0-1 |

@@ -7,6 +7,8 @@ h3. Integrasjonsguide:

* Integrasjonsguide

Sikker Digital Post benytter

h3. Tjenestespesifikasjonen:

* Relevante WSDL og XSD filer

0 comments on commit a9f75e3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.