Skip to content
Permalink
Browse files

lagt ut eksempler som utgangspunkt for å lage XSD'r for sikker digita…

…l post tjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 18, 2014
1 parent 8ff6085 commit aa1395f189e9b084b7389a114ccda4bc12b4b82a
Showing with 133 additions and 16 deletions.
  1. +0 −15 Sikkerhetsnivaa.textile
  2. +4 −1 index.textile
  3. +23 −0 xsd/StandardBusinessDocument.xml
  4. +29 −0 xsd/sdpManifest.xml
  5. +77 −0 xsd/sdpMelding.xml

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -10,7 +10,10 @@ h3. Bakgrunn

h3. Tjenestespesifikasjonen:

* Relevante WSDL og XSD filer
Noen eksempel XML'r:
* "sdpManifest.xml":xsd/sdpManifest.xml
* "sdpMelding.xml":xsd/sdpMelding.xml
* "StandardBusinessDocument.xml":xsd/StandardBusinessDocument.xml

h3. Datamodell:

@@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StandardBusinessDocument xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">
<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">0088:7315458756324</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<Standard>urn:no:kommune:leikanger:sdp:barnehage:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
</StandardBusinessDocument>
@@ -0,0 +1,29 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Manifest xmlns:sbdh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema">
<!-- Ta med heile document headingen? -->
<sbdh:DocumentIdentification>
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<sbdh:Standard>urn:no:kommune:leikanger:sdp:barnehage:1.0</sbdh:Standard>
<sbdh:TypeVersion>1.0</sbdh:TypeVersion>
<sbdh:InstanceIdentifier>2014/001</sbdh:InstanceIdentifier>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<sbdh:Type>Sikkerpost</sbdh:Type>
<sbdh:CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</sbdh:CreationDateAndTime>
</sbdh:DocumentIdentification>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola Norman's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:Manifest>
@@ -0,0 +1,77 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Melding xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema" xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<sdp:Mottaker>
<dk:Person>
<!-- gjenbruke svaret frå kontaktregisteret, evt supplert med adresseinfo for fysisk post -->
</dk:Person>
<sdp:PostAdresse>

</sdp:PostAdresse>
</sdp:Mottaker>
<sdp:Avsender>
<!-- Primært for visning - kan avvike frå sender i SBDH, men må korrospondere med org i payload/melding -->
<sdp:Identifikator autoritet="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</sdp:Identifikator>
<sdp:Navn>
<sdp:Tekst lang="no">Leikanger kommune</sdp:Tekst>
</sdp:Navn>
</sdp:Avsender>
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
<sdp:DokumentDato>2013-02-19T05:10:10Z</sdp:DokumentDato>
<!-- Åpningstidspunkt -->
<sdp:Sikkerhetsnivaa>3</sdp:Sikkerhetsnivaa>
<sdp:Varsel>
<sdp:VarslingsProfil>NormalKanAkkumulere</sdp:VarslingsProfil>
<!-- Må inn med kodeverk -->
<sdp:Kanaler>
<sdp:Kanal type="mobil">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
<sdp:Kanal type="epost">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
</sdp:Kanaler>
</sdp:Varsel>
<sdp:DokumentPakke>
<!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>

Sertifikater og slikt

</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Jonathan's application for Ola</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:DokumentPakke>
</sdp:Melding>

0 comments on commit aa1395f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.