Skip to content
Permalink
Browse files

Vask bildebruk

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 10, 2014
1 parent 814b23e commit aa215c5cff853d842e498ecda278ad2b87cbbec7
Showing with 2 additions and 3 deletions.
  1. +1 −2 forretningslag/avsender_tilstanddiagram.textile
  2. +1 −1 innledning/arkitektur.textile
@@ -15,8 +15,7 @@ h2. Tilstand for Sikker digital postforsendelse
Under er en beskrivelse av tilstanden for en forsendelse sett fra et Avsender system.
Målsetningen med tilstandsdiagrammet er å gi Avsendere en forståelse av hvilke prosesser og rutiner som bør etableres ved integrasjon mot Sikker digital post.


!{width:30%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}tilstander_avsender.png!
"!(img-responsive)tilstander_avsender.png(Utkast til tilstandsdiagram for prosess hos avsender)!":tilstander_avsender.png

h3. Tilstander

@@ -15,7 +15,7 @@ Dette er en overodrnet beskrivelse av den underliggende virksomhetsarkitekturen

Figuren under viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene.

!(img-responsive)arkitektur.png(Figuren viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene)!
"!(img-responsive)arkitektur.png(Figuren viser en detaljering av posttjenesteaktørene, og flyten av informasjonsobjekter mellom aktørene)!":arkitektur.png

Offentlige virksomheter (avsendere) henter kontaktinformasjon til innbygger via oppslagstjeneste for kontaktinformasjon. Oppslagstjenesten henter kontaktinformasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Innbygger er ansvarlig for at kontaktinformasjonen i registrene er oppdatert, og at de ikke legger inn skjermingsverdig kontaktinformasjon.

0 comments on commit aa215c5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.