Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 6, 2014
2 parents 0ae7fda + 1521037 commit aa8e6479a86dafa45f6ce859db25eaa3bf73a589
Showing with 83 additions and 1 deletion.
  1. +16 −0 SignalMessage/Error.textile
  2. +27 −0 SignalMessage/PullRequest.textile
  3. +17 −0 SignalMessage/Receipt.textile
  4. +22 −0 SignalMessage/index.textile
  5. +1 −1 ebMS30.textile
@@ -0,0 +1,16 @@
---
layout: default
title: Error
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Feilmelding relatert til forsendelse av en UserMessage
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Kommentar

I sikker digital post skal man benytte standard ebMS 3.0 feilmeldinger.
@@ -0,0 +1,27 @@
---
layout: default
title: PullRequest
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel om å få sendt en melding
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

Forespørsel om å få tilsendt en melding. Må angi "mpc":../UserMessage/mpc attributten til å identifisere hvilken organisasjon en ønsker å hente meldinger for.

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| mpc | "mpc":../UserMessage/mpc | 1..1 | |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PullRequest mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:123456789:avsenderidentifikator:1234"/>
</pre>

@@ -0,0 +1,17 @@
---
layout: default
title: Receipt
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kvittering på at en gitt melding er mottatt
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

"AS4/ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/AS4-profile-v1.0.pdf kapittel 3.4 regulerer hvordan man skal tolke eb:Receipt

@@ -0,0 +1,22 @@
---
layout: default
title: SignalMessage
headtitle: Sikker digital post - UserMessage
---

h2. Introduksjon

SignalMessage blir brukt til å sende en melding til mottakende MSH. Signalmekanismen blir brukt til å sende feilmeldinger, transportkvitteringer eller en forespørsel om å få levert en melding.

h3. Innhold

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "MessageInfo":../UserMessage/MessageInfo | Samme element som i UserMessage - intern identifikator og timestamp |
{background:#ddd}.| "PullRequest":PullRequest | Forespørsel om å få levert en ventende melding |
| "Receipt":Receipt | Standard kvittering relatert til en UserMessage |
{background:#ddd}.| "Error":Error | Standard feilmelding relatert til en UserMessage |

h3. Eksempel

* "SOAP forespørsel om kvitteringer fra avsender til meldingsformidler":../eksempler/soap/5_request_forespoersel_om_forretningskvittering_fra_postavsender_til_meldingsformidler.xml
* "SOAP svar fra meldingsformidler om ingen kvitteringer":../eksempler/soap/5_response_error_fra_meldingsformidler_til_postavsender.xml
@@ -11,4 +11,4 @@ Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til p
Alle ebMS relaterte xml element er lagt inn under et eb:Messaging element i SOAP header. Dette elementet kan ha etter eller flere av følgende underelement:

* "UserMessage":UserMessage/ - en forretningsmelding som skal overleveres til fagsystemet bak MSH'en som tar i mot meldingen
* "SignalMessage":SignalMessage - signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH'en. En signalmelding vil ikkje innvolvere fagsystemet til MSH'en.
* "SignalMessage":SignalMessage - signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH'en. En signalmelding vil typisk ikke innvolvere fagsystemet til MSH'en.

0 comments on commit aa8e647

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.