Skip to content
Permalink
Browse files

fikset feil på lenke til illustrasjon

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 10, 2015
1 parent 7020afb commit abd76d6dc314077abf5cb3fafee08ee07194304f
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 forretningslag/send_paa_vegne_av_andre.textile
@@ -32,4 +32,4 @@ Kreftregisteret er teknisk avsender og bruker sitt virksomhetssertifikat for all
Både Kreftregisteret og de underliggende prosjektene er opprettet med kontoer hos postkasseleverandørene.
Kreftregisteret bruker "avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator for å skille på hvilket prosjekt som er postavsender.

"!(img-responsive)helfo_eksempel.png(Bruk av avsenderidentifikator)!":helfo_eksempel.png
"!(img-responsive)kreftregister_eksempel.png(Bruk av avsenderidentifikator)!":kreftregister_eksempel.png

0 comments on commit abd76d6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.