Skip to content
Permalink
Browse files

#81 - tekstlig forbedring i forhold til varsling i henhold til eForva…

…ltningsforskriften.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 4, 2014
1 parent affaeab commit ac1771c4d8e9cebaa502820a158d5ba1637b8b81
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 StandardBusinessDocument/Melding/Varsler.textile
@@ -23,7 +23,7 @@ Mottaker har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.
For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, skal følgende instillinger brukes:
* Avsender velger selv kanal, "EpostVarsel":EpostVarsel er tilstrekkelig.
* Repetisjoner settes opp til: 0 og 7
** Dette vil medføre at Mottaker får en varsling når brevet blir tilgjengeliggjort og en påminnelse etter 7 dager dersom Mottaker ikke har gjort seg kjent med brevet.
** Dette vil medføre at Mottaker får en varsling når brevet blir levert og en påminnelse etter 7 dager dersom Mottaker ikke har skaffet seg tilgang til brevet.0 comments on commit ac1771c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.