Skip to content
Permalink
Browse files

Update FlyttetDigitalPostMelding.textile

  • Loading branch information...
henrikpaus committed Feb 26, 2015
1 parent 5867fe4 commit ac703a3129f76eb504eaa2eca388d041562650ac
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 meldinger/FlyttetDigitalPostMelding.textile
@@ -25,11 +25,15 @@ Det er den opprinnelige Dokumentpakken som skal sendes til ny postkasse ved flyt
Dette er en forretningsmelding som likner DigitalPostMelding, men med noe informasjon om statusen på posten.
Postkasseleverandøren som sender denne posten står som databehandler for meldingen.

**Begrensinger i hvilken post som kan flyttes**
**Regler for hvilken post som kan flyttes**

Det er kun post som er tilgjengelig og ferdig behandlet som kan flyttes.
Post med følgende tilstander kan flyttes:
* Post innbygger har behandlet.
* Post som opprinnelig krevde varsling, der varsling er utført eller avsluttet som følge av innbyggers behandling.
* Post som opprinnelig krevde åpningskvittering, som nå er åpnet og åpningskvittering er sendt.
* Post som opprinnelig ikke kom med krav om åpningskvittering eller varslinger kan flyttes.

Det vil si at post med følgende tilstander **ikke** kan flyttes:
Post med følgende tilstander **ikke** kan flyttes:

* Post som har en virkningsdato frem i tid.
** Denne posten er ikke tilgjengelig/synlig for innbygger og kan dermed ikke flyttes.
@@ -40,11 +44,7 @@ Det vil si at post med følgende tilstander **ikke** kan flyttes:
** Postkasseleverandøren som mottar flyttet post kan ikke sende kvitteringer til opprinnelig avsender.
** Dermed skal opprinnelig postkasseleverandør først sikre at alle bestilte varslinger blir utført eller at Avsender blir informert om at varsling har feilet før posten kan flyttes.

Det vil si at post i følgende tilstander kan flyttes:
* Post innbygger har behandlet.
* Post som opprinnelig krevde varsling, der varsling er utført og avsluttet.
* Post som opprinnelig krevde åpningskvittering, som nå er åpnet og åpningskvittering er sendt.
* Post som opprinnelig ikke kom med krav om åpningskvittering og varslinger kan flyttes.
0 comments on commit ac703a3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.