Skip to content
Permalink
Browse files

#91 - lagt til et eksempel på sending på vegne av

eksemplene bør utvides med referanse til id'r som skal fylles ut, og
eventuelt eksempel kode.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 14, 2015
1 parent a1f60d6 commit ad17a0279690e908a46496221af6f96e86ec28ff
@@ -6,7 +6,7 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsprosess

next: Forretningslag/varsling
next: Forretningslag/SendForAndre

---

Binary file not shown.
@@ -11,6 +11,7 @@ next: Forretningslag/Aktører
children:
- name: Forretningslag/Aktører
- name: Forretningslag/Forretningsprosess
- name: Forretningslag/SendForAndre
- name: Forretningslag/varsling
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: Sending av digital post på vegne av andre
headtitle: Digital postkasse til innbyggere
group: forretningslag

id: Forretningslag/SendForAndre

next: Forretningslag/varsling

---

h2. Sending av Post på vegne av andre

Her er det beskrevet hvordan en virksomhet kan sende post på vegne av andre.
Dette er er beskrevet igjennom et par eksempler.


H3. Eksempel: bruk av databehandler

I dette eksemplet er Helfo Behandlingansvarlig og NAV er databehandler for Helfo.
Nav har den tekniske integrasjonen og kan bruke sitt virksomhetssertifikat på vegne av Helfo dersom Helfo tillatter dette.
Både Helfo og Nav er opprettet med kontoer hos postkasseleverandørene, Helfo som Ansvarlig postavsender og Nav som Teknisk postavsender.

"!(img-responsive)helfo_eksempel.png(Bruk av databehandler)!":helfo_eksempel.png

H3. Eksempel: Sending fra underliggende avdeling

I dette eksemplet har Kreftregisteret ønske om at postavsender skal være er en av de underliggende prosjektene de har (Tarmkreftscreening, Masseundersøkelse mot livmorhalskreft, Mammografiprogrammet) i sin virksomhet.
De underliggende prosjektene er ikke egne selvstendige virksomheter med eget organisasjonsnummer.
Kreftregisteret er teknisk avsender og bruker sitt virksomhetssertifikat for alle de underliggende prosjektene som er postavsender.
Både Kreftregisteret og de underliggende prosjektene er opprettet med kontoer hos postkasseleverandørene.
Kreftregisteret bruker "avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator for å skille på hvilket prosjekt som er postavsender.

"!(img-responsive)helfo_eksempel.png(Bruk av avsenderidentifikator)!":helfo_eksempel.png

0 comments on commit ad17a02

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.