Skip to content
Permalink
Browse files

Litt meir om sbdh

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Mar 27, 2014
1 parent 955666a commit adeac9912982d1adf7d886cb40179cd7a8fbbcc3
Showing with 45 additions and 1 deletion.
  1. +25 −1 Sbdh.textile
  2. +19 −0 eksempler/sbdh.xml
  3. +1 −0 index.textile
@@ -4,4 +4,28 @@ title: Sikker digital post - Standard Business Document Header
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document Header
---

h2. Intro
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding
- Kilde := GS1

h3. Standard Business Document Header (SBDH)

"SBDH"http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2 er en "GS1":http://www.gs1.org standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en b2b kontekst. Standardkonvolutten inneholder informasjon for adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBDH også obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.

I sikker digital post blir SBDH brukt til å knytte sammen avsenders fagsystem med resten av verdikjeden.

h3. Attributter

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype | Kommentar |
| Sender | 1..1 | sbdh:Sender | Organisasjonsnummer |
| Receiver | 1..1 | sbdh:Receiver | Organisasjonsnummer |
| DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator i avsenders scope |

h3. Kommentar

h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
{% include eksempler/sbdh.xml %}
</pre>
@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StandardBusinessDocumentHeader
xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xsi:schemaLocation="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader StandardBusinessDocumentHeader.xsd">
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender> <!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:991825827</Identifier>
</Sender>
<Receiver> <!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:996460320</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification> <!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<Standard>urn:no:kommune:leikanger:sdp:barnehage:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
@@ -61,3 +61,4 @@ h3. Refererte standarder
* "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
* "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf
* "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
* "Standard Business Document Header":http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2

0 comments on commit adeac99

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.