Skip to content
Permalink
Browse files

lagt inn de endringer som ble overskrevet ved forrige commit.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 6, 2014
1 parent 62857ff commit aea05bc5d8d273df98efc5c3ee3ad28c5e00dbca
Showing with 10 additions and 10 deletions.
  1. +10 −10 Aktorer.textile
@@ -10,18 +10,18 @@ h2. Aktører og roller

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:

{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
{background:#ddd}.|_. Aktør |_. URN |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | urn:sdp:behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | urn:sdp:ansvarlig| Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
Ansvarlig enhet brukes hvis de enkelte enheter har samme organisasjonsnummer som Behandlingsansvarlig eller når den ansvarlige enhet ikke har en selvstendig avtale med Sentralforvalter om bruk av Sikker Digital Post.
Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlige med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender digital post. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |
|_. Databehandler | urn:sdp:databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument/ og "Dokumentpakke (ASiC)":Dokumentpakke/ |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | urn:sdp:tekniskavsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | urn:sdp:postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | urn:sdp:mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

0 comments on commit aea05bc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.