Skip to content
Permalink
Browse files

Iso6523Identitet godtar _opptil_ 35 tegn etter kolon.

  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 14, 2014
1 parent 33210dd commit af12ff5a2c1f0c0611bb06b98d19f1c921ebcba3
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -101,15 +101,15 @@
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Internasjonal standard for identifisering av organisasjoner. Formatet er
4 siffer, et kolon, og 35 tegn. De første 4 sifferne angir ICD, som er
autoriteten som har gitt identiteten til organisasjonen. De 35 tegnene er
4 siffer, et kolon, og opptil 35 tegn. De første 4 sifferne angir ICD, som er
autoriteten som har gitt identiteten til organisasjonen. De opptil 35 tegnene er
selve organisasjons-IDen. I Norge vil dette i praksis se slik ut:
9908:123456789, hvor 9908 angir Brønnøysundregisteret, og tallet etter
9908:123456789, hvor 9908 angir Brønnøysundregisteret, og de 9 sifrene etter
kolon er et org-nr.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{4}:\w{35}" />
<xsd:pattern value="[0-9]{4}:\w{1,35}" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

0 comments on commit af12ff5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.