Skip to content
Permalink
Browse files

#81 - Oppdatert med beskrivelse og eksempel på varsling i henhold til…

… eForvaltningsforskriften. Lagt inn informasjon om at SMSVarsel er priset.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 4, 2014
1 parent 3e8578e commit affaeabbafd6efa4a3c6b19fa4a4b7fed1f28aee
Showing with 24 additions and 11 deletions.
  1. +24 −11 StandardBusinessDocument/Melding/Varsler.textile
@@ -7,23 +7,23 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan postkasseleverandør skal varsle Innbygger om den nye posten. Overstyrer Innbygger sine egne varslingspreferanser.
- Definisjon := Informasjon om hvordan postkasseleverandør skal varsle Mottaker om den nye posten. Overstyrer Mottaker sine egne varslingspreferanser.
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Varslingsinformasjonen angitt her vil overstyre Innbygger sine egne varslingspreferanser, det vil kunne komme som tillegg til Innbygger sine varslingvalg.
- Kommentar := Varslingsinformasjonen angitt her vil overstyre Mottaker sine egne varslingspreferanser, det vil kunne komme som tillegg til Mottaker sine varslingvalg.
Avsender kan med instillingene her styre både "EpostVarsel":EpostVarsel og "SmsVarsel":SmsVarsel helt uavhengig av hverandre. Det vil si at Avsender kan velge å varsle i begge eller en av kanalene.
Avsender kan velge selv hvilken kanal som velges, dette kan de gjøre med bakgrunn i sin egen kanalstrategi, erfaringer i forhold til åpningsgrad og kostnader.
Bruk av "SmsVarsel":SmsVarsel vil medføre egne kostnader for Avsender.

h3. Anbefalt bruk av varsling

Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Innbygger selv.
Innbygger har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.
Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Mottaker selv.
Mottaker har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.

For alle brev som krever varsling i henhold til eforvaltningsforskriften, skal følgende instillinger brukes:
For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, skal følgende instillinger brukes:
* Avsender velger selv kanal, "EpostVarsel":EpostVarsel er tilstrekkelig.
* Repetisjoner settes opp til: 0 og 7
** Dette vil medføre at Avsender får en varsling når brevet blir tilgjengeliggjort og en påminnelse etter 7 dager dersom Innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.
** Dette vil medføre at Mottaker får en varsling når brevet blir tilgjengeliggjort og en påminnelse etter 7 dager dersom Mottaker ikke har gjort seg kjent med brevet.@@ -35,7 +35,7 @@ table(table table-striped).
|"SmsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |


h4. Xml eksempel
h4. Xml eksempel - Brev som krever varsling etter eForvaltningsforskriften

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<varsler>
@@ -47,13 +47,26 @@ h4. Xml eksempel
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
</varsler>
</pre>

h4. Xml eksempel - Avsender ønsker varsling i begge kanaler ved Levering

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<varsler>
<epostVarsel>
<epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
</repetisjoner>
</epostVarsel>
<smsVarsel>
<mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
<varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>1</dagerEtter>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
</repetisjoner>
</smsVarsel>
</varsler></pre>


</varsler>
</pre>

0 comments on commit affaeab

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.