Skip to content
Permalink
Browse files

#70 innledende informasjon om feilhåndteringsprosessen.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent e05a72e commit b025da9fa5188514b75c0326d6272e97b019236b
Showing with 23 additions and 1 deletion.
  1. +19 −0 feilhandtering/feilhandteringsprosess.textile
  2. +3 −0 feilhandtering/index.textile
  3. +1 −1 feilhandtering/teknisk.textile
@@ -0,0 +1,19 @@
---
layout: default
title: Feilhåndteringsprosess
headtitle: Sikker digital post - Feilhåndteringsprosessbeskrivelse
group: Feilhåndtering

id: Feilhåndtering/Feilhåndteringsprosess

next: Feilhåndtering

---

h2. {{page.title}}

Prosessen for feilhåndtering i Sikker digital post er ikke etablert. Prosessen skal etableres som del av etableringsprosjektet.
Generelle bruksvilkår for felleskomponenter forvaltet av difi kan man finne på "samarbeid.difi.no":http://samarbeid.difi.no/

Spørsmål om prosess for feilhåndtering kan stilles igjennom å kontakte "idporten@difi.no":mailto:idporten@difi.no

@@ -12,16 +12,19 @@ children:
- name: Feilhåndtering/Forretningsfeil
- name: Feilhåndtering/Transportfeil
- name: Feilhåndtering/Teknisk
- name: Feilhåndtering/Feilhåndteringsprosess


---

h2. Feilhåndtering

Dokumentasjonen av feilhåndtering er delt opp i følgende kapitler:

table(table table-striped).
| "Forretningsfeil":Forretningsfeil | Hva er en forretningsfeil og hvordan skal den håndteres? |
| "Transportfeil":Transportfeil | Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres? |
| "En teknisk gjennomgang av meldingen i forhold til feilhåndtering":teknisk | I hvilken del av meldingen skjer feilen? og hvem gjør hva? |
| "Prosess for feilhåndtering":feilhandteringsprosess | Hvordan skal Avsendere melde feil? |


@@ -6,7 +6,7 @@ group: Feilhåndtering

id: Feilhåndtering/Teknisk

next: Feilhåndtering/Transportfeil
next: Feilhåndtering/Feilhåndteringsprosess

---

0 comments on commit b025da9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.