Skip to content
Permalink
Browse files

#80 og #49 - Lagt inn eksplisitt beskrivelse av Person ikke et objekt…

… gjenbrukt fra andre felleskomponenter, og flyttet epostadresse og mobiltelefonnummere varslingsinformasjonen der den brukes.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 2, 2014
1 parent 8a0d928 commit b1289142d8bb3570ca1c09022c8f3e2fd8eedd72
@@ -16,6 +16,7 @@ h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |

@@ -24,6 +25,7 @@ h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<epostVarsel>
<epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
<varselTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
@@ -7,27 +7,27 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person i Sikker digital post
- Definisjon := Person definert for Sikker digital post
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Person er "mottakeren":Mottaker som Digital Post skal sendes til.

Merk at Person ikke er unik definert på tvers av Difi sine felleskomponenter, men at hver av felleskomponentene har en definisjon av Person i forhold til behovene i den enkelte felleskomponentene.

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:Person>
<sdp:personidentifikator>01012295312</sdp:personidentifikator>
<sdp:mobiltelefonnummer>12121212</sdp:mobiltelefonnummer>
<sdp:epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</sdp:epostadresse>
<sdp:postkasseadresse>1</sdp:postkasseadresse>
</sdp:Person>
</pre>
@@ -16,6 +16,7 @@ h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst |
| "Repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |

@@ -24,6 +25,7 @@ h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<SmsVarsel>
<mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
<varselTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varselTekst>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>

0 comments on commit b128914

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.