Skip to content
Permalink
Browse files

Rydding i struktur - P-Modes lagt inn sammen med meldingsutveksling (…

…P-modes er parameterene brukt til å styre utveksling)
  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
1 parent 360f093 commit b162f34224b5784edccef13bde11ec8fffb169e7
Showing with 2 additions and 3 deletions.
  1. +2 −3 index.textile
@@ -24,11 +24,10 @@ h2. Meldingsutveksling
*** "Aktør identifikatorer":AktorIdentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":Melding
** "Meldingsflyt":Meldingsutveksling
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering
** ebMS 3.0 PModes
** "Meldingsflyt (P-Modes)":Meldingsutveksling
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering

h2. Meldingsspesifikasjoner

0 comments on commit b162f34

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.