Skip to content
Permalink
Browse files

#94

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 5a48869 commit b18dfcd92bea931d722f5d4b0069f5574d0bef94
@@ -8,14 +8,14 @@ name: DigitalpostInfo
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":DigitalPostInfo
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten.
Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå.
Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger.
Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i "Manifest-filen":../../Dokumentpakke/Manifest brukes.
Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i "Manifest-filen":../forretningslag/Dokumentpakke/Manifest brukes.

h3. Attributer

@@ -8,7 +8,7 @@ name: FysiskpostInfo
prev: Begreper
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":FysiskPostInfo
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
@@ -20,7 +20,7 @@ h4. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |
| lang | 1..1 | "spraak":/Felles/spraak |

h3. Xml eksempel

@@ -12,7 +12,7 @@ prev: Forretningsmeldinger

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":KvitteringsMelding
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En kvitteringsmelding på en "digital post melding":DigitalPostMelding fra en "Avsender":../begrep/Avsender.
- Kilde := DIFI
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: CollabortationInfo
title: CollaborationInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: transportlag

@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: PartInfo
title: PartyInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: transportlag

@@ -26,11 +26,11 @@ Består av to elementer som identifiserer avsender (eb:From) og mottaker (eb:To)
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| PartyId | "Virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | |
| Role | "Konstant":../Aktorer | 1..1 | Definerer rollen i meldingsutvesklingen |
| Role | "Konstant":../../forretningslag/Aktorer | 1..1 | Definerer rollen i meldingsutvesklingen |

h3. Kodeverdier for konstanten Role

Role skal benytte URN som angitt i listen over "aktører":../Aktorer. Merk at avsender av en Digital Forsendelse ofte er enten en behandlingsansvarlig (produsent av meldingen) eller databehandler (som formidler meldingen etter avtale med behandlingsansvarlig)
Role skal benytte URN som angitt i listen over "aktører":../../forretningslag/Aktorer. Merk at avsender av en Digital Forsendelse ofte er enten en behandlingsansvarlig (produsent av meldingen) eller databehandler (som formidler meldingen etter avtale med behandlingsansvarlig)

h3. Xml eksempel

@@ -27,7 +27,7 @@ table(table table-striped).

h3. Kommentar

En SDP forretningsmelding skal alltid ha en PartInfo med referanse til SoapBody (som inneholder selve "meldingen":../StandardBusinessDocument, og alternativt en til med referanse til "ASIC-E vedlegg":../Dokumentpakke. For denne skal det alltid angis PartProperties for MimeType (konstant "application/cms") og Content (konstant "sdp:Dokumentpakke").
En SDP forretningsmelding skal alltid ha en PartInfo med referanse til SoapBody (som inneholder selve "meldingen":../../forretningslag/StandardBusinessDocument, og alternativt en til med referanse til "ASIC-E vedlegg":../../forretningslag/Dokumentpakke. For denne skal det alltid angis PartProperties for MimeType (konstant "application/cms") og Content (konstant "sdp:Dokumentpakke").

h3. Xml eksempel

0 comments on commit b18dfcd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.