Skip to content
Permalink
Browse files

UserMessage etablert - manglar litt innhold

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 3, 2014
1 parent 15ebf73 commit b38ce2d0fe05f978cbbb0c34a25acb9123eedf79
Showing with 21 additions and 1 deletion.
  1. +20 −0 UserMessage.textile
  2. +1 −1 index.textile
@@ -0,0 +1,20 @@
---
layout: default
title: UserMessage
headtitle: Sikker digital post - UserMessage
---

h2. Introduksjon

Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til payload mellom to MSH'er. Innholdet er styrt av AS4 profilen, og skal reflektere innholdet i P-Mode variablene avtalt mellom de to MSHene.

h3. Innhold

{background:#ddd}.|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |


h3. Eksempel


h3. Refererte standarder

@@ -33,7 +33,7 @@ h2. Innholdsfortegnelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
* Meldingsspesifikasjoner
** "Meldingsstruktur":meldingsstruktur
*** UserMessage
*** "UserMessage":UserMessage
*** "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument
*** "Dokumentpakke":ASiC
** Klassediagrammer

0 comments on commit b38ce2d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.