Skip to content
Permalink
Browse files

Fjernet tilbaketrekking fra sdp-melding

  • Loading branch information...
landro committed Jun 10, 2014
1 parent 3c5c449 commit b4eeb6fce795501989cc60f745b90efb527c87ed
Showing with 0 additions and 19 deletions.
  1. +0 −19 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -10,11 +10,7 @@
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>


<xsd:element name="digitalPost" type="DigitalPost" />
<xsd:element name="tilbaketrekking" type="Tilbaketrekking" /><xsd:complexType name="DigitalPost" >
<xsd:annotation>
@@ -50,21 +46,6 @@
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Tilbaketrekking">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Meldingen sendes dersom det oppdages alvorlig feil i en DigitalPost. Dette kan f.eks. være
dersom DigitalPost er sendt til feil Mottaker. Ved feilforsendelser tilbyr postkasseleverandørene
mulighet for, på bakgrunn av konversasjonsId, at dokumenter kan trekkes tilbake av avsender. Hvis
tilbaketrekking skjer innen virkningsdato er inntruffet, vil dokumentet bli fjernet fra
mottakerens postkasse.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Melding" />
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Repetisjoner">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="dagerEtter" minOccurs="1" maxOccurs="10">

0 comments on commit b4eeb6f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.