Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #212 from eivinhb/master

Ny utvidelsestype: Arrangement
  • Loading branch information...
marnormic committed May 27, 2019
2 parents bb838a2 + 784ba71 commit bad726615ecd2a3ffc17faec5250c99d22bde6eb
@@ -0,0 +1,52 @@
<arrangement xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement ../../xsd/utvidelser/arrangement.xsd">
<tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>
<tidsrom-tittel lang="nb">Åpningstider</tidsrom-tittel>
<tidsrom>
<fra>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra>
<til>2019-09-09T21:00:00+02:00</til>
</tidsrom>
<tidsrom>
<fra>2019-10-09T10:00:00+02:00</fra>
<til>2019-10-09T20:00:00+02:00</til>
</tidsrom>
<oppmøte-informasjon lang="nb">Dørene til valglokalet åpnes kl 09:00 og lukkes kl. 21:00</oppmøte-informasjon>
<møteplass>
<tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen</tittel>
<navn>Sagene skole</navn>
<gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
<postnummer>0473</postnummer>
<sted>Oslo</sted>
<land>Norge</land>
</møteplass>
<strekkode>
<tittel lang="nb">Bruk denne på valgdagen</tittel>
<verdi>1234567890</verdi>
<type>code-39</type>
<tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.
</tekst>
</strekkode>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
<tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
</info>
<lenker>
<lenke>
<navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
<url>https://valg.no</url>
</lenke>
</lenker>
</arrangement>

This file was deleted.

@@ -20,7 +20,7 @@ for eksempel in ${eksempler}/sbdh.xml; do
done

validate ${eksempler}/utvidelser/lenke.xml ${xsds}/utvidelser/lenke.xsd || ((errors++))
validate ${eksempler}/utvidelser/innkalling.xml ${xsds}/utvidelser/innkalling.xsd || ((errors++))
validate ${eksempler}/utvidelser/arrangement.xml ${xsds}/utvidelser/arrangement.xsd || ((errors++))

if (( errors > 0 )); then
echo Fant ${errors} filer med valideringsfeil!
@@ -0,0 +1,79 @@
---
layout: default
title: Arrangement
headtitle: Sikker digital post - Arrangement
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser/Arrangement
next: utskrift

---

- Definisjon := Arrangement
- Mime-Type := application/vnd.difi.dpi.arrangement+xml
- Datatype := complexType
- Kommentar := Definerer et arrangement som presenteres for innbygger i postkassen.
- XSD := https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/arrangement.xsd

h3. Attributer
Se xsd for mer informasjon om domenet.

Merk: I typen 'tekst' betyr formatering i xml-en noe. Linjeskift og tabulatorer vil altså bli brukt aktivt til formatering av teksten i postkassen.
Dette kommer frem av eksempelet under hvor informasjonen ønskes formatert på en spesiell måte. Legg ekstra merke til at tabularorer er fjernet i
forkant av linjene. Tabulatorer kan benyttes for å gjøre indenteringer i teksten.

h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<arrangement xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement ../../xsd/utvidelser/arrangement.xsd">
<tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>
<tidsrom-tittel lang="nb">Åpningstider</tidsrom-tittel>
<tidsrom>
<fra>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra>
<til>2019-09-09T21:00:00+02:00</til>
</tidsrom>
<tidsrom>
<fra>2019-10-09T10:00:00+02:00</fra>
<til>2019-10-09T20:00:00+02:00</til>
</tidsrom>
<oppmøte-informasjon lang="nb">Dørene til valglokalet åpnes kl 09:00 og lukkes kl. 21:00</oppmøte-informasjon>
<møteplass>
<tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen</tittel>
<navn>Sagene skole</navn>
<gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
<postnummer>0473</postnummer>
<sted>Oslo</sted>
<land>Norge</land>
</møteplass>
<strekkode>
<tittel lang="nb">Bruk denne på valgdagen</tittel>
<verdi>1234567890</verdi>
<type>code-39</type>
<tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.</tekst>
</strekkode>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
<tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
</info>
<lenker>
<lenke>
<navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
<url>https://valg.no</url>
</lenke>
</lenker>
</arrangement>
</pre>

This file was deleted.

@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post - Lenke utenfor brev
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser/Lenke
next: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling
next: Forretningslag/Utvidelser/Arrangement

---

@@ -27,7 +27,9 @@ table(table table-striped).
h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<lenke>
<lenke xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke ../../xsd/utvidelser/lenke.xsd">
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<beskrivelse lang="nb">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="nb">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
@@ -9,7 +9,7 @@ next: Forretningslag/Utvidelser/Lenke

children:
- name: Forretningslag/Utvidelser/Lenke
- name: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling
- name: Forretningslag/Utvidelser/Arrangement

---

@@ -28,4 +28,4 @@ h3. Utvidelser
table(table table-striped).
|_. Fil |_. Mime-Type |_. Digipost |_. e-Boks |
| "Lenke utenfor brev":Lenke | @application/vnd.difi.dpi.lenke+xml@ | Ja | Ja |
| "Innkalling":Innkalling | @application/vnd.difi.dpi.innkalling+xml@ | Ja | Ja |
| "Arrangement":Arrangement | @application/vnd.difi.dpi.arrangement+xml@ | Ja | Ja |

0 comments on commit bad7266

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.