Skip to content
Permalink
Browse files

Rettet lenke til dokumentpakkefingeravtrykk

  • Loading branch information...
ogrinde committed May 19, 2014
1 parent 1280441 commit bb462e58a5b54774e92cbf6d7c01b8b4a3ade6e9
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet.textile
@@ -62,7 +62,7 @@ h3. Konfidensialitet

Dokumentpakken krypteres til mottakers sertifikat som leveres fra oppslagstjenesten. Krypteringen skal gjøres i henhold til "CMS (Cryptographic Message Syntax)":ietf5 med begrensninger angitt nedenfor.

CMS starter med en sekvens av ContentInfo
CMS er BER og DER kodet ASN.1 og starter med en sekvens av ContentInfo

<pre>
ContentInfo ::= SEQUENCE {
@@ -92,7 +92,7 @@ Her skal følgende begrensninger gjelde:

* version = 1
* originatorInfo skal ikke være med
* recipientInfos skl være en mengde av nøyaktig en KeyTransRecipientInfo som beskrevet nedenfor
* recipientInfos skal være en mengde av nøyaktig en KeyTransRecipientInfo som beskrevet nedenfor
* encryptedContentInfo er EncryptedContentInfo som beskrevet nedenfor
* unprotectedAttrs skal ikke være med

@@ -129,7 +129,7 @@ Her skal følgende begrensninger gjelde:

Ved bruk av aes256-CBC skal padding gjøres i henhold til "kapittel 6.3 i CMS spesifikasjonen":ietf5_6_3

Integriteten til den krypterte dokumentpakken ivaretas av "Dokumentpakke":../StandardBusinessDocument/Melding/Dokumentpakke.
Integriteten til den krypterte dokumentpakken ivaretas av "Dokumentpakkefingeravtrykk":../StandardBusinessDocument/Melding/Dokumentpakkefingeravtrykk som ligger i en signert melding.

Det er avsenders ansvar å generere en AES-nøkkel med tilstrekkelig tilfeldighet. Kilden bør være en sertifisert generator for tilfeldige tall (TRNG).

0 comments on commit bb462e5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.