Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #211 from eivinhb/master

Legger til Innkalling som utvidelse etter spek pr nå.
  • Loading branch information...
marnormic committed May 10, 2019
2 parents ef90e28 + 3f24799 commit bb838a2357c48c73d3acff39e2b61dbff56b0164
@@ -0,0 +1,47 @@
<innkalling>
<fra-tidspunkt>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra-tidspunkt>
<til-tidspunkt>2019-09-09T21:00:00+02:00</til-tidspunkt>
<tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>
<oppmøte-informasjon lang="nb">Hei Ola, velkommen til ditt første valg. Husk å møte opp i god tid. Det kan bli litt kø og ventetid.</oppmøte-informasjon>
<møteplass>
<tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen 09.09.2019</tittel>
<navn>Sagene skole</navn>
<gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
<postnummer>0473</postnummer>
<sted>Oslo</sted>
<land>Norge</land>
<geo-lokasjon>
<lengde>59.9309</lengde>
<bredde>10.7592201</bredde>
</geo-lokasjon>
</møteplass>
<strekkode>
<strekkode-verdi>1234567890</strekkode-verdi>
<strekkode-type>code-128</strekkode-type>
<tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.</tekst>
</strekkode>
<informasjon>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
<tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
</info>
</informasjon>
<lenker>
<lenke>
<navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
<url>https://valg.no</url>
</lenke>
</lenker>
</innkalling>
@@ -3,7 +3,7 @@
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke ../../xsd/utvidelser/lenke.xsd">
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<beskrivelse lang="nb">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="nb">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>
@@ -20,6 +20,7 @@ for eksempel in ${eksempler}/sbdh.xml; do
done

validate ${eksempler}/utvidelser/lenke.xml ${xsds}/utvidelser/lenke.xsd || ((errors++))
validate ${eksempler}/utvidelser/innkalling.xml ${xsds}/utvidelser/innkalling.xsd || ((errors++))

if (( errors > 0 )); then
echo Fant ${errors} filer med valideringsfeil!
@@ -0,0 +1,75 @@
---
layout: default
title: Innkalling
headtitle: Sikker digital post - Innkalling
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling
next: utskrift

---

- Definisjon := Innkalling
- Mime-Type := application/vnd.difi.dpi.innkalling+xml
- Datatype := complexType
- Kommentar := Definerer en innkalling som presenteres for innbygger i postkassen.
- XSD := https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/innkalling.xsd

h3. Attributer
Se xsd for informasjon om domenet.

Merk: I typen 'tekst' betyr formatering i xml-en noe. Linjeskift og tabulatorer vil altså bli brukt aktivt til formatering av teksten i postkassen.
Dette kommer frem av eksempelet under hvor informasjonen ønskes formatert på en spesiell måte. Legg ekstra merke til at tabularorer er fjernet i
forkant av linjene. Tabulatorer kan benyttes for å gjøre indenteringer i teksten.

h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<innkalling>
<fra-tidspunkt>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra-tidspunkt>
<til-tidspunkt>2019-09-09T21:00:00+02:00</til-tidspunkt>
<tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>
<oppmøte-informasjon lang="nb">Hei Ola, velkommen til ditt første valg. Husk å møte opp i god tid. Det kan bli litt kø og ventetid.</oppmøte-informasjon>
<møteplass>
<tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen 09.09.2019</tittel>
<navn>Sagene skole</navn>
<gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
<postnummer>0473</postnummer>
<sted>Oslo</sted>
<land>Norge</land>
<geo-lokasjon>
<lengde>59.9309</lengde>
<bredde>10.7592201</bredde>
</geo-lokasjon>
</møteplass>
<strekkode>
<strekkode-verdi>1234567890</strekkode-verdi>
<strekkode-type>code-128</strekkode-type>
<tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.</tekst>
</strekkode>
<informasjon>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
<tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
</info>
</informasjon>
<lenker>
<lenke>
<navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
<url>https://valg.no</url>
</lenke>
</lenker>
</innkalling>
</pre>
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post - Lenke utenfor brev
group: forretningslag

id: Forretningslag/Utvidelser/Lenke
next: utskrift
next: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling

---

@@ -29,8 +29,8 @@ h3. Eksempel
<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<lenke>
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<beskrivelse lang="nb">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="nb">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>
</pre>
@@ -9,6 +9,7 @@ next: Forretningslag/Utvidelser/Lenke

children:
- name: Forretningslag/Utvidelser/Lenke
- name: Forretningslag/Utvidelser/Innkalling

---

@@ -27,3 +28,4 @@ h3. Utvidelser
table(table table-striped).
|_. Fil |_. Mime-Type |_. Digipost |_. e-Boks |
| "Lenke utenfor brev":Lenke | @application/vnd.difi.dpi.lenke+xml@ | Ja | Ja |
| "Innkalling":Innkalling | @application/vnd.difi.dpi.innkalling+xml@ | Ja | Ja |
@@ -0,0 +1,132 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/innkalling"
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/innkalling"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="innkalling">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fra-tidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="til-tidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="tittel" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="oppmøte-informasjon" type="Beskrivelse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="møteplass" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tittel" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="navn" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="gateadresse" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="postnummer" type="xsd:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="sted" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="land" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="geo-lokasjon" type="GeoLokasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="strekkode" type="Strekkode" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="informasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="info" minOccurs="1" maxOccurs="2">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tittel" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="tekst" type="Beskrivelse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="lenker" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="lenke" minOccurs="1" maxOccurs="2">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="navn" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="url" type="HttpLenke" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="Tittel">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="TittelString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="TittelString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="GeoLokasjon">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="lengde" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="bredde" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Strekkode">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="strekkode-verdi" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="strekkode-type" type="Strekkodetype" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="tekst" type="Beskrivelse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Strekkodetype" final="restriction" >
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="code-128" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Beskrivelse">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="BeskrivelseString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="BeskrivelseString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="400"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="HttpLenke">
<xsd:restriction base="xsd:anyURI">
<xsd:pattern value="https?://.+"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Spraakkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Språkkode ihht ISO-639-1 (2 bokstaver)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="2"/>
<xsd:maxLength value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

0 comments on commit bb838a2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.